Charles Explorer logo
🇬🇧

Master's Thesis Seminar

Class at Faculty of Arts |
ACN510014

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Náplň předmětu vychází z potřeb studentů, kteří aktuálně píšou diplomové práce, bývá tedy pokaždé upřesňován podle počtu přihlášených i podle zaměření a stadia pokročilosti jejich prací. Práce v semináři probíhá ve dvou základních liniích: střídá se dvojí typ setkání - hromadné a individuální: 1. Formou powerpointových prezentací účastníci postupně představují proponovanou osnovu práce a dosavadní výsledky a v diskusi s ostatními získávají zpětnou vazbu; k vystoupení je přizván vedoucí práce, konzultant, příp. jiný odborník. 2. Každý účastník absolvuje individuální konzultaci s vedoucí semináře, poté co jí (a současně i vedoucímu práce) pošle návrh obsahu práce a část (kapitolu) práce. Podle aktuální situace mohou být závěrečné semináře věnovány přípravě na obhajobu diplomové práce, příp. mohou být přizvání úspěšní absolventi s prezentacemi svých diplomových prací.

Pokud probíhá výuka distančně, je kontakt vyučující se studenty zajištěn prostřednictvím e-mailů (posílání úkolů podle harmonogramu + zpětná vazba) a videokonferencí na platformě Zoom.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář má pomoci studentům aktuálně zpracovávajícím diplomové práce - pozornost je v něm věnována jejich individuálním potřebám při psaní, jednak formou individuálních konzultací, jednak formou seminární, aby se naučili své výzkumné téma představit a aby prostřednictvím diskuse získali zpětnou vazbu.

V případě distanční formy bude kontakt studentů s vyučující probíhat prostřednictvím e-mailů (posílání úkolů podle harmonogramu + zpětná vazba); powerpointové prezentace k diplomovým pracím proběhnou on-line na platformě Zoom(cca 3 setkání v závěru semestru, podle počtu účastníků).

Study programmes