Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech for Translators III

Class at Faculty of Arts |
ADD100003

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednáška - ZS (1 vyuč. hod.)

1.   Úvod. Co je styl? Styl a žánr. Stylotvorné faktory. Stylistika v kontextu ostatních jazykovědných disciplín.

2.   Funkce jazyka / promluvy. Klasifikace stylů. Funkční styly.

3.   Rozvrstvení češtiny jako národního jazyka/ Klasifikace jazykových prostředků. Jazyková situace (češtiny). Expresivita. Aktualizace a automatizace.

4.   Projevy psané a mluvené. Konceptuální a substanciální (mediální) mluvenost a psanost.        Dialog a monolog.

5.   Funkční styl prostě sdělovací. Žánry běžně mluvené komunikace. Elektronická komunikace.

6.   Funkční styl administrativní / Komunikace v institucionální sféře. Právní styl. Mluvená institucionální komunikace.

7.   Funkční styl odborný, popularizační, učební, esejistický. Manuály a pracovní postupy.

8.   Funkční styl publicistický / Sféra psané mediální komunikace. Publicistika – Žurnalistika – Infotainment.

9.   Sféra mluvené mediální komunikace. Mediální debaty a jejich řízení. Pokračování publicistiky/žurnalistiky na sociálních sítích.

10. Styl současné reklamy. Reklama komerční, sociální, politická.

11. Funkční styl řečnický. Řečnické figury. Argumentace v tradičních médiích, v každodenní komunikaci a na sociálních sítích.

12. Styl uměleckých textů, možnosti jejich interpretace. Způsoby reprodukce řeči. Stylizace projevů jiných komunikačních sfér v uměleckém textu.      Seminář (ZS 1 vyuč. hod., LS 2 vyuč. hod.)  Konkretizace stylistického učiva. Interpretace ukázek psaných i mluvených textů různých stylů a žánrů. Korektury textů, jejich srovnávání a přestylizování. Procvičování jazykových jevů nejrůznějšího druhu podle potřeb studentů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška je zaměřena na stylistiku češtiny, studenti se obeznámí s teoretickými východisky pražské funkční stylistiky, funkčním stylových rozvrstvením výrazových prostředků češtiny, popisem stylu ve vybraných komunikačních sférách a dichotomií psanosti a mluvenosti. Seminář se zaměřuje na praktickou aplikaci těchto poznatků, tedy na identifikaci stylistických jevů v konkrétních textech různých stylů a žánrů a také na korektury textů, jejich srovnávání a přestylizování.

Study programmes