Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech for Translators IV

Class at Faculty of Arts |
ADD100004

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednáška - LS (1 vyuč. hod.)1. Text. Promluva. Diskurz. Textová lingvistika.2. Sémantika textu (reference, téma, smysl ...).3. Výstavba textu: kompozice, členění, textové jednotky, tektonika.4. Textová syntax: realizace a modifikace syntaktických konstrukcí.5. Koherence a koheze textu.6. Intertextualita.7. Pragmatika textu. Mluvní (řečové) akty. Teorie zdvořilosti.8. Procesy produkce a recepce textu. Subjekty textu.9. Typologie textů.10. Účast neverbálních prostředků na výstavbě textu.11. Různé přístupy k analýze textu a stylu.12. Text a styl v současné češtině. Jazyková kultura, vývoj kodifikace.Seminář – LS (2 vyuč. hod.)Konkretizace učiva o textu a jeho výstavbě. Interpretace ukázek psaných i mluvených textů různých stylů a žánrů. Korektury textů, jejich srovnávání a přestylizování. Procvičování jazykových jevů nejrůznějšího druhu podle potřeb studentů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednášky jsou věnovány výstavbě textu, různým přístupům k teorii textu a komunikace a pragmalingvistickým a sociolingvistickým konceptualizacím různých komunikačních jevů, např. zdvořilosti či teorie mluvních aktů. Semináře jsou opět zaměřeny na praktickou aplikaci těchto poznatků při analýze textu a procvičování jazykových jevů nejrůznějšího druhu podle potřeb studentů.

Study programmes