Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech for Translators I

Class at Faculty of Arts |
ADDN0001

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednáška:

1. Obecná charakteristika češtiny (útvarová a funkční stratifikace; problematika spisovného jazyka a nespisovných útvarů; norma a kodifikace spisovného jazyka; vývojové trendy v současné češtině; jazykové poradenství).

2. Morfologie češtiny (slovnědruhové kategorie, tvarosloví z formálního hlediska, deklinace, konjugace).

3. Morfologie češtiny (tvarosloví z funkčního hlediska, jmenný rod, číslo, problematické tvaroslovné typy).

4. Syntax češtiny I (věta a výpověď; typologie věty; charakteristika větných členů základních a rozvíjejících; syntaktické vztahy; způsoby a prostředky jejich vyjadřování).

5. Syntax češtiny II (valence; modalita; slovosled, AČV; textová syntax, koheze a koherence textu; modifikace větné stavby, elipsa).

6. Lexikologie (základní terminologie; definice slova; slovo a jeho význam; druhy významů).

7. Slovní zásoba češtiny I (stratifikace české slovní zásoby; diferenciace, systém a vztahy; obohacování slovní zásoby; změny ve slovní zásobě; lexikalizace a gramatikalizace).

8. Slovní zásoba češtiny II (tvoření lexikálních jednotek, přejímání slov a jejich adaptace v češtině).

9. Slovo a pojmenování I (pojmenování přímá a nepřímá: metafora, metonymie, synekdocha, přirovnání; zdroje pro práci s frazeologií).

10. Slovo a pojmenování II (expresivita a intenzifikace pojmenování; synonymie a opozitnost; homonymie, polysémie).

11. Odborné názvosloví, profesionalismy, slangy; frazeologie a idiomatika.

12. Stylistika, pragmatika a sociolingvistika (funkční styly, komunikace a komunikační situace).

13. Lexikografie (typy slovníků; výstavba slovníkového hesla; přehled slovníků češtiny; využití jazykových korpusů pro překladatelskou práci).  Seminář:  Zimní semestr

1. Fonetika a fonologie (český vokalický a konsonantický systém; znělostní asimilace; členění souvislé řeči).

2. Ortoepie (pravidla výslovnosti a kultivovaný mluvený projev).

3. Morfologie - klasifikace slovních druhů, substantiva (gramatické kategorie).

4. Substantiva I - maskulina animata a inanimata (skloňování, nepravidelnosti, časté chyby).

5. Substantiva II - feminina (skloňování, nepravidelnosti, časté chyby).

6. Substantiva III - neutra, slova přejatá (skloňování, nepravidelnosti, časté chyby).

7. Adjektiva (klasifikace, skloňování, stupňování).

8. Pronomina (klasifikace, skloňování).

9. Numeralia (klasifikace, skloňování, pravopis).

10. Slovotvorba (derivace, kompozice, abreviace + pravopisné hledisko).

11. Lexikologie - praktická cvičení.

12. Lexikografie - praktické seznámení se slovníky.  Letní semestr

13. Verba I - gramatické kategorie, vid a druh slovesného děje.

14. Verba II - slovesné tvary jednoduché a složené, příčestí, přechodníky, časté chyby.

15. Verba III - konjugace, slovesné třídy, dublety.

16. Adverbia (charakteristika, klasifikace, stupňování).

17. Prepozice a konjunkce.

18. Partikule a interjekce.

19. Syntax - syntaktické vztahy ve větě.

20. Větné členy.

21. Shoda přísudku s podmětem.

22. Interpunkce I - interpunkční znaménka a jejich užití.

23. Interpunkce II - věta jednoduchá.

24. Interpunkce III - souvětí.

25. Odchylky od pravidelné větné stavby.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studenti si prohloubí a systematizují teoretické znalosti češtiny v rovině fonetické, lexikální a gramatické (tvaroslovné, syntaktické), vše s přihlédnutím ke grafickému ztvárnění psané češtiny, a naučí se je aplikovat pro účely překladu. Důraz je kladen na zvládnutí funkční a strukturní charakteristiky jazykových prostředků v aplikaci na text.

Pozornost se věnuje normativní mluvnici, útvarové a funkční stratifikaci češtiny, vývojovým tendencím, syntaktickým strukturám, textové syntaxi, slovosledu, dále stratifikaci slovní zásoby a jejímu rozšiřování, otázkám semaziologie a onomaziologie; v lexikografii pak zejména mikro- a makrostruktuře slovníku, komputační a překladové lexikografii a tvorbě slovníků. Samozřejmým požadavkem je uvědomělé zvládnutí celého systému tvarosloví, syntaktických pravidel, pravopisu a interpunkce.

Cílem je též rozšíření lingvistických znalostí a zvládnutí lingvistické terminologie.

Study programmes