Charles Explorer logo
🇬🇧

History and Culture of the German Speaking Countries I

Class at Faculty of Arts |
ADE110003

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Hlavní tematické okruhy:

1. Římsko-germánské období. Stěhování národů: příčiny a důsledky. Doba Karla Velikého. Vznik Německé říše. Ottonská dynastie.

2. Kultura vrcholného středověku za dynastie Štaufů: rytířství a rytířská etika; dvorská kultura: minnesang a jeho jazyk, hlavní představitelé. Historické okolnosti vzniku Švýcarského spříseženství.

3. Pozdní středověk (čeští králové jako římští císaři) do nástupu Martina Luthera. Rod Habsburků v dějinách německé jazykové oblasti do jeho nástupu na český trůn. Umění gotiky a renesance, německý humanismus. Reformace v Německu a ve Švýcarsku a šíření reformace v Evropě; Augsburský náboženský mír a konfesijní rozdělení Německa. Třicetiletá válka: příčiny, průběh, s důrazem na fázi tzv. českého povstání, a její důsledky. Politické poměry v Evropě na prahu novověku; kultura baroka.

4. Období absolutismu. Osvícenský absolutismus. Habsburkové. Vzestup Pruska a Bedřich Veliký. Myšlenkové prameny osvícenství. Počátky klasické německé filozofie.

5. Národní hnutí v Evropě a jejich typy. Německé země po Francouzské revoluci. Napoleonské války. Zánik Svaté říše římské. Vznik Rakouského císařství. Situace ve Švýcarsku.

6. Vídeňský kongres. Svatá aliance. Německý spolek. Metternich. Specifika biedermeieru. Německá jazyková oblast po Vídeňském kongresu do doby předbřeznové. Posilování německého nacionalismu. Romantismus v německé filozofii a umění.

7. Zostření politického boje. Písemnictví ve službách politiky. Liberalismus. Marxismus. Revoluce

1848. Občanská válka ve Švýcarsku.

8. Důsledky revolučního vystoupení. Bach a Bismarck. Rakousko-pruský dualismus. Narůstání rozporů mezi Rakouskem a Pruskem. Celková společenská, politická a hospodářská situace. Prusko-rakouská válka

1866. Pruská hegemonie v Německu. Rakousko-uherské vyrovnání 1867 a jeho důsledky pro české země.

9. Prusko-francouzská válka. Založení Německé říše. Říšská ústava. Vilémovská doba v Německu.

10. Politické poměry v Evropě v předvečer

1. světové války;

1. světová válka a její výsledky (mírové smlouvy ve Versailles a v St. Germain).

11. Období mezi dvěma světovými válkami v Německu a v Rakousku: ústava Výmarské republiky, nástup nacismu, ideologie NSDAP; obsazení Porýní a připojení Rakouska (Anschluss), Mnichovská dohoda.

12.

2. světová válka a její výsledky; konference na Jaltě a v Postupimi.

13. "Nultá hodina" - Německo a Rakousko po r. 1945; politický systém; osobnost Konrada Adenauera.

14. Studená válka a její dopad na Německo: vznik NSR a NDR, blokáda Berlína; neutralita Rakouska;

60. léta

20. stol. - od stavby berlínské zdi po studentské nepokoje;

70. léta

20. stol. v Rakousku ve znamení vlády sociální demokracie (Bruno Kreisky); vztahy mezi NDR a NSR od poč.

70. let do znovusjednocení v r.

1990.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška uvádí do dějin a kultury německé jazykové oblasti od nejstarších dob spojených s germánskými kmeny v Evropě a stěhováním národů až po znovusjednocení Německa v r. 1990, a to se zřetelem ke stěžejním kapitolám dějin jednotlivých německy mluvících zemí. Důraz je přitom kladen na historické souvislosti v rámci německé jazykové oblasti. Zároveň jsou zohledněny oborové jazykově-historické a literárně-historické aspekty a historická terminologie v německém jazyce. Nedílnou součástí předmětu je výklad historických vazeb českých zemí a německé jazykové oblasti v kontextu dějin střední Evropy.

Přednáška probíhá v češtině.

Study programmes