Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to cultural anthropology I

Class at Faculty of Arts |
AET100175

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V kurzu budou studenti seznámeni s předmětem, metodami a koncepcí kulturní antropologie jako integrální a holistické vědy o člověku, společnosti a kultuře. Zvláštní pozornost bude věnována jak vymezení klíčových antropologických pojmů a kategorií, tak základním antropologickým tématům.

Při prezentaci antropologického přístupu ke studiu člověka je akcentováno široké antropologické pojetí kultury jako systému nadbiologických prostředků a mechanismů (artefaktů, kulturních regulativů, idejí), jejichž prostřednictvím se členové určité společnosti adaptují k vnějšímu prostředí. Tato koncepce kultury je typická zejména pro anglosaskou sociální a kulturní antropologii, která se programově opírá o doktrínu kulturního relativismu s důrazem na výzkum plurality kultur v čase a prostoru.

Cílem přednášek je seznámit studenty s kulturní antropologií jako teoretickou a metodologickou bází umožňující analyzovat a interpretovat kulturu v čase a prostoru.