Charles Explorer logo
🇬🇧

Itinerant Groups in Czechoslovakia and the Czech Republic

Class at Faculty of Arts |
AET100237

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvod do kurzu - definice pojmů, terminologický výklad, témata kurzu

2. Itinerantní a ambulantní profese a ekonomické strategie - ekonomické příležitosti, adaptivní strategie, itinerantní nika

3. Legislativa - teorie a praxe - legislativní (zákon č. 114/1927, vztahující se na „putovní Cikány“), zákon z roku 1958 o trvalém usazení kočovných osob

4. Romové a Sintové v Československém prostoru - Lesný, Štampach a cikánologie třicátých let minulého století

5. „Světem jdoucí” a další skupiny v Československu I - sociální a etnické rozdíly v ekonomických strategiích, podomní obchodníci, lidoví loutkáři a další okrajové skupiny, cirkusy a zábavné atrakce

6. Časopis „Bezpečnostní služba“ jako médium své doby - sonda do sociální reality marginalizovaných skupin československého venkova

30. a

40. let prostřednictvím obsahové a diskurzivní analýzy časopisu Bezpečnostní služba vydávaného v letech 1931 až 1945

7. Komunismus a cikáni - model státem řízené „cikánské asimilace“, migrace romských skupin ze Slovenska, národní asociace Cikánů - Romů, sociální a vzdělávací aktivity, sociální mobilita8. Argot a tajné jazyky - hantýrka jako sociální tmel, geneze sběru dat, Jílek, Puchmajer, atd.

9. „Světem jdoucí” a další skupiny v Československu II - provozovatelé cirkusových a pouťových zábav jako zaměstnanci státního podniku, strategie ekonomické transformace, „světští“

10. Kočovné a částečně kočovné skupiny v současné době - současné tradiční polokočovné rody, internetová sociální síť, „new age gypsies“

11. Itinerantní skupiny v jiných zemích - příležitost pro studentské prezentace

12. Shrnutí kurzu - vyhodnocení kurzu, diskuse

13. Evaluační test

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je zaměřen na sociální skupinu kočovného obyvatelstva, považovaného za specifickou populaci charakterizovanou jejich itinerantním způsobem života, spojeným s určitými profesemi, jazykovými a kulturními praktikami, tradicemi a hodnotami. V rámci přednášek a seminářů se řeší témata spojená s adaptivní a ekonomickou strategií, tj. problémů spojených s adaptací na měnící se svět a úspěchem ve světě poskytovatelů zábavy, sedentarizací kočovných a polokočovných romských skupin.

Kurz se zaměří především na vymezení hranice kolektivní identity a dekonstrukci mechanismů, které ji určují, a to jak z historického, tak ze současného hlediska.