Charles Explorer logo
🇬🇧

Methodology of Teaching French as a Second Language

Class at Faculty of Arts |
AFRV3061

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy 1. Cíle CJV; komunikativní kompetence, řečové dovednosti, jazykové prostředky.

Společný evropský referenční rámec: cílové kompetence CJV ve 21. století. Komunikativní jazyková kompetence (jazyková, sociolingvistická, pragmatická). Portfolio a jeho funkce. Plurilingvismus. 2. Obsah učiva ; stanovení obsahů ( model komunikativní, model kompromisní); tematika běžných komunikativních situací, tematika odborně-profesní, tematika reálií, tematika literárně-umělecká; Společný evropský referenční rámec a vymezení komunikativních oblastí. Interkulturalita. 3. Lingvistická východiska didaktiky CJ : Americký deskriptivismus a psycholingvistika I.generace.- Transformační a generativní gramatika a psycholingvistika II.generace. -Textová lingvistika, sociolingvistika a psycholingvistika III.generace.- Přínos Pražské školy. 4. Psychologická východiska: Komunikativní akt a teorie řečové činnosti; komunikativní strategie. - Transfer. Motivace. 5.Pedagogická východiska: didaktické a metodické principy 6. Jazykové prostředky a vztahy mezi nimi. Slovní zásoba, mluvnická stavba, zvuková a grafická podoba jazyka. Uspořádání a nácvik jazykových prostředků v českých / francouzských učebnicích FLE. 7. Řečové dovednosti a vztahy mezi nimi. Poslech s porozuměním, mluvený projev, čtení, psaní. Nácvik v českých/ francouzských učebnicích s přihlédnutím k principu komunikativnosti. - Vztahy mezi jazykovými prostředky a řečovými dovednostmi. ? Společný evropský referenční rámec a jazykové činnosti : recepce, produkce, interakce, mediace. Úrovně dosažených komunikativních kompetencí podle evropského ref. rámce ( vertikální, horizontální členění), aplikace na úrovně dosažených KK u českého publika. 8.Didaktické využití textu - metodické postupy při práci s textem poslechovým/čtecím, výchozím/doplňkovým; práce s textem literárním, odborným, publicistickým.Výběr, rozvíjení tématu, prohlubování poznatků z reálií. Práce s dokumentem. Otázky klíčové, lineární, aktualizační. 9.Problematika chyby se zřetelem k dílčím znalostem a cílovým dovednostem. 10. Kontrola. Hodnocení v CJV / sebehodnocení. se zřetelem k dílčím znalostem a cílovým dovednostem. 11. Didaktická technologie. 12. Vývoj metod: - gramaticko-překladová, přímá, zprostředkovací; audio-orální metody, metody SGAV; komunikativní princip metod 80. a 90. let uplatňovaný v CJV; programy a postupy vycházející z podnětů Společného evropského referenčního rámce. 13. Pedagogický proces v CJV. Typy vyučovacích hodin. Struktura vyučovací hodiny. Metodické postupy se zřetelem k zaměření školy/kursu, ke stupni školy.- Současný stav výuky francouzštiny na českých školách. 14.Plánování výuky: celoroční rozvržení učiva, tematický plán, vyučovací jednotka. Příprava na vyučovací hodinu.- Práce s českými/ francouzskými učebnicemi FLE.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Podmínky dosažení cílových komunikativních kompetencí při osvojování francouzštiny:

Stanovení cílů a obsahů CJV vycházejících z podnětů Společného evropského referenčního rámce, z teoretických základů sociolingvistiky, psycholingvistiky a textové lingvistiky, s přihlédnutím k typologickým odlišnostem mateřského a cílového jazyka.- Metody a postupy užívané v učebním procesu při osvojování jazykových prostředků a řečových dovedností v konkrétní komunikativní situaci a konkrétním socio-kulturním kontextu.

Pro vykonání atestace z tohoto předmětu mají studenti právo na jeden řádný a dva opravné termíny.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.