Charles Explorer logo
🇬🇧

Medieval Philosophy - exam in front of an examination board

Class at Faculty of Arts |
AFS100007

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Komisionální zkouška ze středověké filosofie se skládá ze dvou částí: (A) otázka z dějin středověké filosofie a (B) interpretace textu (uchazeč/ka má 15 minut na přípravu).

(A) Otázky

Z 12 uvedených otázek si uchazeč/ka důkladně připraví 6 otázek. Otázky 1, 9 a 10 jsou povinné, zbývající 3 otázky si uchazeč/ka vybere dle vlastního uvážení. U každé otázky jsou v závorce uvedeny odkazy na základní (Z) a rozšiřující (R) pasáže sekundární literatury (viz seznam literatury níže). Základní literatura vymezuje rozsah povinných znalostí o jednotlivých tématech v části A. Další znalosti lze v případě zájmu získat z rozšiřující literatury. Hlavním zdrojem znalostí o tématech v části A i textech v části B jsou kursy středověké filosofie. 1. Augustin (křesťanství a filosofie, lidská mysl, čas, vůle a láska, pojem zla, lidský a věčný zákon, lidská a Boží obec)

Z: Armstrong 384–396, 406–418 a 426–469;

R: Copleston 55–119; Křesťanství a filosofie 9–25; Ivánka 199–235. 2. Boëthius (Boëthiův zprostředkovatelský význam, bytí a jsoucno, kategorie, Boëthiův odkaz)

Z: de Libera 248–264;

R: Pieper, Scholastika 23–34; Floss 24–39; Křesťanství a filosofie 27–41. 3. Dionýsios Areopagita (moné–prohodos–epistrofé, hierarchické universum, způsoby vypovídání o Bohu)

Z: Armstrong 512–531;

R: Floss 60–77; Ivánka 239–306; Pieper, Scholastika, 37–44. 4. Jan Eriugena (čtyřčetné dělení přírody, spor o predestinaci)

Z: Křesťanství a filosofie 42–62;

R: Jan Scotus Eriugena 83–141; Floss 79–99. 5. Anselm z Canterbury (víra hledající nahlédnutí, důkaz Boží existence, pravda, svoboda rozhodování)

Z: Křesťanství a filosofie 79–90;

R: Copleston 208–219; Floss 101–147; de Libera 292–304; Pieper, Scholastika 45–60; Anselm, Fides 3–18. 6. Avicenna (pojetí metafyziky, základní pojmy metafyziky a kosmologie, esence a bytí, absolutně uvažovaná přirozenost)

Z: Kobusch 237–244;

R: de Libera 124–128; Copleston 253–260; Nasr 239–243. 7. Averroës (jednota intelektu, pojetí metafyziky, vztah náboženství a filosofie)

Z: Kobusch 244–256;

R: de Libera 170–188; Nasr 336–337 a 341–343. 8. Vrcholná scholastika (ideové zápasy 13. století, aristotelismus a „augustinismus“, latinský averroismus, spor o věčnost světa, spor o jednotu intelektu, odsouzení 1277)

Z: Kobusch 283–284, 319–337 a 357–370;

R: Kobusch 284–318; Pieper, Scholastika 85–117; Floss 185–201 a 268–298; de Libera 352–413. 9. Tomáš Akvinský (metafyzika, filosofická teologie, antropologie a psychologie, etika, přirozený zákon)

Z: Křesťanství a filosofie 91–138; Copleston 490–518;

R: Copleston 426–474 a 490–536; Kobusch 338–356; Pieper, Tomáš Akvinský; Sousedík, Jsoucno a bytí. 10. Duns Scotus (metafyzika a epistemologie, obecniny, svoboda a kontingence)

Z: Kobusch 467–484;

R: Copleston 631–693 a 707–715; Sousedík, Jan Duns Scotus 17–132. 11.Vilém Ockham (nominalismus, epistemologie a teorie jazyka, voluntarismus)

Z: Kobusch 567–585;

R: de Libera 424–443; Saxlová. 12. Mikuláš Kusánský (učená nevědomost, coincidentia oppositorum, Bůh, svět a člověk, contractio)

Z: Hankins 240–255;

R: Patočka – Floss, Mikuláš Kusánský 23–105.

(B) Texty k interpretaci

Uchazeč/ka si důkladně připraví interpretaci 6 textů z 12 uvedených položek. Povinné jsou texty č. 1, 6 a 9. Zbývající 3 texty si uchazeč/ka vybere dle vlastního uvážení. Texty jsou k dispozici v databázi moodle; při zkoušce se vychází z českého překladu. 1. Čas podle Augustina: Vyznání XI (Kalich, Praha 1990, str. 387–417). 2. Katafatická a apofatická teologie Dionýsia Areopagity: Mystická teologie

(Listy. O mystické theologii, Oikúmené, Praha 2005, str. 168–181). 3. Pravá blaženost a dokonalé dobro podle Boëthia: Filozofie utěšitelkou III,9–12.

(Boëthius: Poslední Říman, Vyšehrad, Praha 1981, str. 94–108). 4. Anselmův důkaz Boží existence: Proslogion 2–4

(Fides quaerens intellectum, Kalich, Praha 1990, str. 34–39). 5. Avicennova nauka o absolutně uvažované přirozenosti

(Metaphysica V, 1,1-9 [ed. Riet 227–232]). 6. Tomášova nauka o esenci a bytí: De ente et essentia, kap. 2–4 (§ 11–22; 38–49; 54–76) (S. Sousedík, Jsoucno a bytí. Úvod do četby Tomáše Akvinského, ČKA, Praha 1992, str. 70–75; 80–85; 86–91). 7. Tomášova nauka o ipsum esse subsistens: Summa theologiae I, q. 3, a. 4. 8. Duše podle Tomáše: Summa theologiae I, q. 75, a. 2 a 4. 9. Metafyzika Dunse Scota: Ordinatio I, d. 3, q. 1,2–5 (S. Sousedík, Jan Duns Scotus, doctor subtilis, a jeho čeští žáci, Vyšehrad, Praha 1989, str. 209–217). 10. První předmět intelektu podle Dunse Scota: Ordinatio I, d. 3, q. 3, §137-150. 11. Ockhamova logická sémantika: Summa logicae I,1–4; I,63-65; I,67–71 (Texty ke studiu dějin středověké filosofie, ed. S. Sousedík, Karolinum, Praha 1994, str. 141–158). 12. Kusánského pojetí universa jako maximum contractum: Vědění o nevědění II,4-5 (J. Patočka – P. Floss, Mikuláš Kusánský. Život a dílo renesančního filosofa, matematika a politika, Vyšehrad, Praha 2001, str. 163-168).

Plné znění textů k interpretaci v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2803