Charles Explorer logo
🇬🇧

Heraclitus I

Class at Faculty of Arts |
AFS100175

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Hérakleitos v kontextu konce řecké archaické doby

Hérakleitovo dílo a mudrci (Biás), Míléťané, Pythagorás, Xenofanés, ale také starší básníci: Archilochos, Hésiodos a homérské eposy. Hérakleitos u Diogena Laertia.

Jazyk, žánr a styl. Iónská próza. Jednotlivé aforismy nebo výňatky z plynulého textu? Něco mezi, jako hudební variace. Původní pořadí fragmentů až na výjimky neznáme. Metafora hologramu nebo klubka, nelinearizovaný text, viz analýza na webu kolymbetes.   2. Základní rétorické, syntaktické a lexikální prostředky

Ambivalentní vazba středního členu věty, chiasmus, pejorativní význam plurálu, souřadné vyslovování opozit. Ostatní při výkladu zlomků (trojí zápor, 3 slovesa, sklenutí, ironie, zvukomalba, zdání příslibu definice…).

Základní výrazy (spíše než „pojmy“, ty leda ve foucaultovském smyslu): logos, xynos (společné), kosmos, jedno, všechno, fysis, je třeba, polemos (zápas), vždy, oheň…

Výrazy a postupy, které nejsou přítomné už proto, že je na ně příliš brzy: podstata, prvek nebo živel, dělení pojmů, konkluze; pravda, příčina, jsoucno a myslet v technizovaném smyslu slova…   3. Zachování textu a výklady

Epicharmos, Sofoklés, Hippokratés, (Sókratés, Eurípidés), Platón, Aristotelés, stoici Kleanthés a Chrysippos, střední platonici Plútarchos a Kléméns z Alex., Plótínos, Diogenés Laertios, Stobaios…

Novodobé interpretace: aristotelské, Hegel, Heidegger, (Patočka), Chernis, Vlastos, Bollack a Wismann, Ch. Kahn, S. Mouraviev…

Hypotetický (spíše fiktivní) životopis, viz hlavně Hérakleitos u Diogena Laertia IX, 1.   4. Logos, společné, fysis, metafora spánku a probuzení

Zlomek B 1.   5. Nechápaví lidé a skutečnost (zkušenost průběhově přítomné přirozenosti)

B 2, B 50, B 17, B, 72, B 34, B 108, B 123

Relační výroky (závislé na kontextu): B 9, B 13, B 61, B 110   6. Metafora řeky, proudění a plynutí proměn přirozeností

B 12, B 91, B 49a, viz Platónovo shrnutí Hérakleita: Panta rhei, vše proudí (plyne) a metafora potápěče   7. Přitakání celku, uvažování

B 70, B 101, B 116, B 112, B 113, B 114, B 89   8. Zápas o všechno a jedno

B 80, B 53, B 136, B 24, B 25, B 132 („dialektika pána a raba“)   9. Otevřená eschatologie? Život a smrt (jen předběžně)

B 96, B 27, B 18, B 20, B 21, B 26, B 88, B 19   10. Duše –  živí se vlhkostí, ale má se zažehnout a zazářit

B 98, B45, B 115, B 84, B 67a, B 36, B 77, B 118, B 117, B 107   11. Jedno a všechno (jedno jako hledisko, jako příčné provázání mnohosti, cykličnost diferencí), kosmos, vždyživý oheň

B 124, B 125, B 10, B 54, B 51, B 30, B 90   12. Teologie (jen předběžně)

B 93, B 92, B 52, B 32, B 41, B 78, B 79, B 67, B 102

(Řadu problematičtějších témat záměrně nechávám na letní semestr.)

Annotation

Background information on Heracleitus:

Philosophical and general cultural contexts of the late Greek archaic period, preservation of the writings, problems of interpretation, ancient interpretations, modern interpretations.

Basic interpretation of the minimalist series of fractions.