Charles Explorer logo
🇬🇧

Liberalism on Discussion

Class at Faculty of Arts |
AFS100566

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jakub Čapek

Liberalismus v diskusi

Celetná 208, čtvrtek 9h10 - 10h45

Seminář volně navazuje na předchozí kurz "Liberálové a ti druzí", v němž jsme se soustředili na liberální pojetí svobody

(Benjamin Constant, Isaiah Berlin, Raymond Aron) a na koncepce, které se vůči němu z různých důvodů kriticky vymezují

(K. Marx, H. Arendtová). Absolvování předchozího kurzu však není podmínkou účasti na "Liberalismu v diskusi".

Volné pokračování naší úvahy o liberalismu se soustředí na vybraná témata, například:

? Berlinův hodnotový pluralismus a jeho vztah k negativnímu pojmu svobody

? Hayekovo pojetí individua

? liberalismus v podání J. Rawlse

? příklad kritiky liberalismu z pozic komunitarismu

? politika a sociální otázka (H. Arendtová)

Budeme postupovat v tematických blocích: v první dvouhodině daného bloku se budeme zabývat relevantním primárním textem, ve druhé dvouhodině pak student, který bude mít přípravu celého bloku na starosti, prosloví svou vlastní úvahu na dané téma. Vlastní náplň kurzu vznikala a bude se v průběhu semestru dále upřesňovat podle zájmu a zapojení studentů, kteří přijali (či ještě přijmou) patronát nad "dvoublokem". Kurz je tímto otevřen pro návrhy studentů, kteří se dobře orientují v politické filosofii a chtějí formulovat vlastní návrhy k diskusi o liberalismu.

Požadavky k získání atestu (Z)

- referát v hodině (je třeba jej konzultovat s vyučujícími a připravit pro účastníky kurzu "handout": argumentační strukturu referátu)

- seminární práce, v níž autor spolehlivě vyloží přinejmenším dvě nauky probírané v kurzu a pokusí se uvést je do vztahu.

Rozsah 2 500 - 3 000 slov.

Možnost získání atestu ZK

- patronát nad celým "dvoublokem" a přednesení vlastního příspěvku.