Charles Explorer logo
🇬🇧

Analytical philosophy

Class at Faculty of Arts |
AFS100591

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz provede posluchače analytickou filosofií dvacátého století. Postupovat bude historicky, avšak s důrazem na věcnou a systematickou stránku. Představí hlavní představitele klasické analytické filosofie (Frege, Russell, Carnap, Wittgenstein, ...) a vybrané problémové okruhy nedávné a současné analytické filosofie.

Sylabus:

CO JE TO ANALYTICKÁ FILOSOFIE? Dva póly filosofie a jejich oddělení v našem století; Klíčoví analytičtí filosofové a jejich díla

GOTTLOB FREGE Cesta za zpevněním základů matematiky; Pojmové písmo; Problém existence abstraktních objektů; Fregovská sémantika; Trhlina ve Fregově systému a její důsledky

BERTRAND RUSSELL Analýza určitých popisů jako paradigma logické analýzy; Logický atomismus; Teorie typů

RUDOLF CARNAP A VÍDEŇSKÝ KRUH Logický empirismus a výstavba světa; Podstata filosofie a verifikační kritérium smysluplnosti; Logická syntax jazyka; Znovuobjevení sémantiky

LUDWIG WITTGENSTEIN Tractatus logico-philosophicus; Od logického atomismu k jazykovým hrám; Problém pravidel; Wittgensteinovo chápání filosofie

FILOZOFUJÍCÍ LOGIKOVÉ (HILBERT, GÖDEL, TARSKI, ...) Axiomatická metoda; Hilbertův program; Gödelův důkaz; Tarski a pravdivost

FILOSOFIE OBYČEJNÉHO JAZYKA (RYLE, AUSTIN, ...) Ryle a systematicky zavádějící výrazy; Strawson a denotování; Austin a klasifikace řečových aktů; Grice a diskurz

WILLARD VAN ORMAN QUINE Zkřížení analytické filosofie s pragmatismem; Kritika dogmat empirismu; Holistické pojetí jazyka; Naturalizovaná epistemologie a reglementace jazyka

LOGICKÁ ANALÝZA JAZYKA A FORMÁLNÍ SÉMANTIKA Intenzionální logika a další pokusy explikovat význam čistě logicky; Jazyk v průsečíku filosofie, logiky a lingvistiky;

Kripke a problém rigidní designace; Putnam a 'Dvojče země'; Sémantika a pragmatika

FILOSOFIE MYSLI Renesance filosofie mysli v rámci novější analytické filosofie; Mohou stroje myslet?; Formy monismu v analytické filosofii mysli (behaviorismus, eliminativní materialismus, anomální monismus, ...); Funkcionalismus a jeho kritika; Umělá inteligence; Vtělenost mysli

POSTANALYTICKÁ FILOSOFIE Spor realismu s relativismem; Pragmatistická alternativa; Jazyk jako nástroj a jazykové hry; Pravidla a normativita; Stírání hranic mezi analytickou a kontinentální filosofií

Učební text: J. Peregrin: Kapitoly z analytické filosofie, Filosofia, Praha, 2005.

Doplňující literatura v češtině a slovenštině:

Carnap, R.: Problémy jazyka vědy (výbor prací), Praha, Svboboda 1968.

Carnap, R.: 'Překonání metafyziky logickou analýzou jazyka', Filosofický časopis, 39, 1991, 622-643.

Co je analytický výrok? (výbor članků k tématu), OIKOYMENH, Praha, 1995.

Filozofia prirodzeného jazyka (výběr článků Austina, Ryla, Strawsona a dalších), Bratislava, Archa 1992.

Frege, G.: 'O smyslu a významu', SCIENTIA&PHILOSOPHIA 4, 1993.

Frege, G.: 'Myšlenka', ve SCIENTIA & PHILOSOPHIA č. 6, 1994, 50-75.

Kolman, V.: Logika Gottloba Frega, Filosofia, Praha, 2003.

Quine, W.V.: Hledání pravdy, Praha, Herrmann a synové, 1994.

Rorty, R.: 'Metafilozofické nesnáze filozofie jazyka', Aluze 1 a 2, 2002.

Russell, B.: 'Poznání založené na obeznámenosti a poznání založené na deskripci', Filosofický časopis, 49, 2001.

Russell, B.: Logika, jazyk, věda (výbor prací), Praha, Svoboda 1967.

Schlick, M.: 'Budoucnost filosofie', Organon F 9, 2002, 406-418.

Valenta, L.: Problémy analytické filosofie, Nakladatelství Olomouc, Olomouc, 2002.

Wittgenstein, L.: Tractatus logico-philosophicus, Praha, OIKOYMENH 1993.

Další doplňující literatura:

Coffa A.: The Semantic Tradition from Kant to Carnap, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.

Dummett, M.: Origins of Analytical Philosophy, Duckworth, London, 1993.

Hacking, I.: Why Does Language Matter to Philosophy?, Cambridge University Press, Cambridge, 1978.

Rorty, R., ed.: The Linguistic turn: Recent essays in philosophical method, University of Chicago Press, Chicago, 1967.

Soames, S.: Philosophical analysis in the twentieth century (2 svazky), Princeton University Press, Princeton, 2005.

Weitz, M., ed.: Twentieth-century philosophy: the analytic tradition, Free Press, New York, 1966.