Charles Explorer logo
🇬🇧

Philosophy of J. Duns Scotus / Philosophy of Thomas Aquinas

Class at Faculty of Arts |
AFS100594

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Filosofie Tomáše Akvinskéhodr. Václav Němec

Kurs je věnován výkladu filosofie Tomáše Akvinského, zejména ústředních konceptů a témat jeho metafysiky, morální filosofie a filosofie práva. Část kursu je rovněž zasvěcena nejvýznamnějším sporům 13. století, jejichž byl Tomáš přímým účastníkem, jako je spor o věčnost světa a spor o jednotu intelektu. Tomášovy nauky budou předvedeny nejenom v kontextu intelektuálního prostředí vrcholné scholastiky, dobových vlivů a konfliktů, které jeho myšlení bezprostředně utvářely či podněcovaly, ale též v souvislostech s jejich arabskými i antickými zdroji. Absolventi kursu se tak mohou nejenom obeznámit s vlastní Tomášovou filosofií, ale měli by získat též základní přehled o dalších protagonistech vrcholné scholastiky i arabské falsafa a povědomí o kontinuitě některých významných témat aristotelské a platónské filosofie od antiky až pod vrcholný středověk. Kurs je kombinací přednášky a četby vybraných pasáží z textů předepsaných ke zkoušce ze středověké filosofie.

Filosofie Dunse Scotadr. Lukáš Novák

Kurs je věnován výkladu filosofie Jana Dunse Scota, a to především jeho epistemologie a metafyziky. Cílem kursu bude ukázat Scotovo myšlení v celku jako organickou jednotu, zároveň se však nebudeme vyhýbat hlubšímu ponoru do některých zcela konkrétních problémů. Hlavní témata, jimiž se budem zabývat, jsou tato: epistemologické předpoklady Scotovy metafyziky

Scotova teorie pojmotvorby pojem jsoucna kritika analogie jsoucna

Scotova teorie vědy

Scotovo pojetí modalit

Scotovo pojetí metafyziky poznání Boha v rámci metafyziky

Přístup k probírané látce nebude čistě historický, budeme se snažit průběžně hodnotit i věcnou filosofickou relevanci Scotových myšlenek. Za tímto účelem se pokusíme Scotovy koncepce zasazovat nejen do bezprostředního historického kontextu, ale příležitostně je kontrastovat i se současnými přístupy především v rámci analytické filosofie. Kurs je kombinací přednášky a četby vybraných pasáží z textů předepsaných ke zkoušce ze středověké filosofie.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs je složen ze dvou částí, věnovaných filosofii dvou nejvýznamnějších myslitelů vrcholné scholastiky, Tomáši Akvinskému (dr. Němec) a Janu Dunsi Scotovi (dr.

Novák). Kurs je kombinací přednášek a četby vybraných pasáží obou autorů.