Charles Explorer logo
🇬🇧

Body, Human Body, and Mind from Descartes to Hume / Kant´s Theory of Knowledge

Class at Faculty of Arts |
AFS100595

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Povinně volitelný kurs z Novověké filosofie I pro studenty filosofie.

V ZS:

Těleso, tělo a mysl mezi Descartem a Humem

Jan Palkoska, Ph.D.

Descartova teorie reálného rozdílu mezi tzv. rozlehlou věcí a tzv. myslící věcí znamenala ve svých důsledcích radikální alternativu k aristotelské ontologii, která se bezprostředně promítla do mnoha filosofických oblastí od abstraktní ontologie přes filosofii mysli a fyziku až po zásadní - a dodnes určující - reformulaci vztahu mezi myslí a tělem ve filosofické psychologii a antropologii. Vyrovnávání se s těmito podněty pak představuje jednu z hlavních tematických linií filosofie 17. a 18. století. Cílem kursu bude selektivní zmapování příslušných myšlenkových pohybů v období od Descartova vystoupení po Huma. Budeme se přitom soustředit zejména na otázku kritické recepce Descartovy teze o reálném rozdílu mezi matérií a myslí u kanonických postav uvedeného období (Hobbes, Spinoza, Malebranche, Locke, Leibniz, Berkeley, Hume) a na důsledky, které tito filosofové ze svých pozic vyvozují ohledně povahy matérie a mysli. Příležitostně se ovšem dotkneme rovněž problematiky statutu lidského těla v uvedeném období na pozadí kartesiánského dualistického východiska.

Kurs bude mít podobu problémově laděných přednášek organicky doplňovaných seminární četbou primárních textů.

V LS:

Kantova teorie poznání

PD. Jindřich Karásek, Dr.

Kantova teorie poznání či zkušenosti, předložená Kantem v Kritice čistého rozumu, představuje radikální proměnu filosofického chápání našeho způsobu poznávání světa. Kant sám tuto proměnu přirovnává k revoluci, kterou provedl Mikuláš Koperník v astronomii. Spočívá v tom, že nejsou zkoumány předměty, nýbrž naše apriorní možnosti jejich poznávání.

Záměrem kurzu bude analyzovat ústřední myšlenky a argumenty, které Kant k obhájení své nové koncepce lidského poznání a zkušenosti rozvíjí.

Literatura:

I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, (vydání u Meinera, nebo v Reclam, nebo u Suhrkampa)

I. Kant, Kritika čistého rozumu, přel. J. Loužil aj., Praha: Oikoumenh.

H. Allison, Kant´s Transcendental Idealism, New Haven 1983.

Cambridge Companion to Kant

I.