Charles Explorer logo
🇬🇧

Innatism / Body, Human Body, and Mind from Descartes to Hume

Class at Faculty of Arts |
AFS100596

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Povinně volitelný kurs z Novověké filosofie I pro studenty filosofie.

V ZS:

Innatismus

James Hill, Ph.D.

Jeden z hlavních sporů v rané novověké filozofii se týká otázky, zda mysl obsahuje základní intelektuální pojmy a propozice sama v sobě (inatismus) nebo zda všechny své obsahy získává ze zkušenosti (empirismus). V tomto kurzu budeme sledovat, jak se tento spor rozvíjí u Descarta, Locka, Malebrancha, Berkeleyho, Huma a Kanta.

V LS:

Těleso, tělo a mysl mezi Descartem a Humem

Jan Palkoska, Ph.D.

Descartova teorie reálného rozdílu mezi tzv. rozlehlou věcí a tzv. myslící věcí znamenala ve svých důsledcích radikální alternativu k aristotelské ontologii, která se bezprostředně promítla do mnoha filosofických oblastí od abstraktní ontologie přes filosofii mysli a fyziku až po zásadní - a dodnes určující - reformulaci vztahu mezi myslí a tělem ve filosofické psychologii a antropologii. Vyrovnávání se s těmito podněty pak představuje jednu z hlavních tematických linií filosofie 17. a 18. století. Cílem kursu bude selektivní zmapování příslušných myšlenkových pohybů v období od Descartova vystoupení po Huma. Budeme se přitom soustředit zejména na otázku kritické recepce Descartovy teze o reálném rozdílu mezi matérií a myslí u většiny kanonických postav uvedeného období (Locke, Spinoza, Leibniz, Berkeley, Hume) a na důsledky, které tito filosofové ze svých pozic vyvozují ohledně povahy matérie a mysli. Příležitostně se ovšem dotkneme rovněž problematiky statutu lidského těla v uvedeném období na pozadí kartesiánského dualistického východiska.

Kurs bude mít podobu problémově laděných přednášek organicky doplňovaných seminární četbou primárních textů.