Charles Explorer logo
🇬🇧

Medieval Philosophy

Class at Faculty of Arts |
AFS100612

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Středověká filosofie 2012/13

Část I: Filosofie 12. století (Anselm z Canterbury, Hugo ze Sv. Viktora, Thierry ze Chartres, Petr Abélard)

(Lenka Karfíková) ZS pondělí 17,30-19,05 (225 V)

- úvod (antické a patristické zdroje)

- Anselm z Canterbury: Má smysl dokazovat Boží existenci? Co je to svoboda? (Proslogion, O svobodě rozhodování)

- Hugo ze Sv. Viktora: První středověká estetika? (O třech dnech)

- Thierry ze Chartres: Kosmogonie mezi Timaiem a Genesí (O stvoření světa)

- Petr Abélard: Hermeneutika protichůdných autorit? Co je to obecnina? Co činí lidské jednání dobrým? (Sic et non,výklady Porfyriovy Isagoge, Scito te ipsum)   

Část II: Arabská filosofie a vrcholná scholastika 13. století

(Václav Němec) LS pondělí 17,30-19,05 (225 V)  

Kurs je věnován středověké arabské filosofii (tzv. falsafa) a jejímu vlivu na vrcholnou scholastiku ve 13. století. V rámci kursu budou představena stěžejní témata arabské falsafa, jako je kosmologicko-metafyzický emanační model universa, učení o aktivním intelektu, pojetí univerzálií a esence uvažované absolutně, distinkce mezi esencí a existencí či učení o prvních pojmech intelektu (transcendentáliích). V návaznosti na to pak bude sledováno, jak byly tyto koncepty recipovány a reinterpretovány některými mysliteli na latinském Západě ve 13. století. Cílem kursu je ukázat, jakým způsobem bylo tradováno a dále promýšleno dědictví antické filosofie v rámci islámského i křesťanského středověkého světa a do jaké míry arabská filosofie vytvořila předpoklady k velkým myšlenkovým syntézám vrcholné scholastiky. Zkoumání těchto souvislostí zároveň umožní seznámit se s klíčovými postavami arabské filosofie i vrcholné scholastiky, jako je al-Farábí, ibn-Síná, ibn-Rušd, Vilém z Auvergne, Albert Veliký, Tomáš Akvinský, Siger z Brabantu či Jindřich z Gentu.  

Část III-IV: Jan Duns Scotus a Vilém Ockham

(Lukáš Novák) ZS a LS

 Kurs se bude věnovat dvěma klíčovým postavám ostrovní františkánské tradice konce 13. a první poloviny 14. století. Kurs bude vyučován formou přednášek kombinovaných podle potřeby s četbou a interpretací klíčových pasáží děl obou autorů v českém překladu. Ve výkladu a četbě se budeme hlouběji věnovat následujícím tématům, v nichž se nauky obou myslitelů střetávají:  

- Scotova teorie poznání a její metafyzické základy

- Scotova teorie vědy

- Scotova teorie pojmu a sémiotika.

- Scotův voluntarismus

- Ockhamův nominalismus a kritika Scota

- Ockhamova teorie pojmu a sémiotika

- Ockhamovo pojetí vědy

- Ockhamův voluntarismus    

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs je složen ze tří částí:

Část I: Filosofie 12. století (Anselm z Canterbury, Hugo ze Sv. Viktora, Thierry ze Chartres, Petr Abélard)

(Lenka Karfíková)

ZS pondělí 17,30-19,05 (225 V)

Část II: Arabská filosofie a vrcholná scholastika 13. století

(Václav Němec)

LS pondělí 17,30-19,05 (225 V)

Část III-IV: Jan Duns Scotus a Vilém Ockham

(Lukáš Novák)

ZS a LS