Charles Explorer logo
🇬🇧

Rationalism

Class at Faculty of Arts |
AFS100617

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz "Racionalismus" bude věnován historicko-systematické analýze základních pojmů a témat novověké filosofie, které se vážou na centrální problém jednoty veškerého vědění, tj. na myšlenku mathesis universalis, jejíž součástí je také filosofické založení objektivní přírodní vědy. Při studiu novověkých racionalistů se proto zaměříme především na tři vzájemně propojené okruhy otázek:

- otázka původu našeho poznání o světě (spor racionalismu a empirismu)

- vztah objektivity a subjektivity: jakou roli hraje subjekt v procesu poznání a jak vzniká objektivita v moderní přírodovědě?

- nové vymezení mysli v jejím vztahu k tělu a k přírodě, vč. otázky psycho-fyzického dualismu

Smyslem tohoto kurzu tedy není podat pouze historický přehled o jednotlivých doktrínách, ale proniknout do jádra základních filosofických otázek pomocí interpretace klíčových textů novověké filosofie od Descarta až po Leibnize. Kritická analýza myšlenek studovaných autorů nás dovede k tomu, abychom lépe pochopili terminologická vymezení i historickou podmíněnost našich vlastních otázek: Na jakých základech stojí naše poznání světa? Jak se příroda proměnila v objekt, který stojí před zrakem subjektu? Jak správně pojmout vztah mysli a těla?

Primární literatura:

Descartes, R. Rozprava o metodě, Praha: Svoboda, 1992

Descartes, R., Meditace o první filosofii. Námitky a autorovy odpovědi, Praha: Oikoymenh, 2003

Spinoza, Etika, Praha: Dybbuk 2001

Leibniz, G. W., Monadologie a jiné texty, Praha: Svoboda, 1982

Leibniz, G.W.,. Theodicea, Praha: Oikoymenh, 2004

Sekundární literatura:

Bennett J., A Study of Spinoza's Ethics, Cambridge: Cambridge University Press, 1984

Cottingham, J., The rationalists, Oxford: Oxford University Press, 1988

Friedmann G., Leibniz et Spinoza, Paris: Gallimard, 1974

Kenny A. (ed.), Rationalism, Empiricism and Idealism ( Oxford: Clarendon, 1986)

Moreau, J., Svět Leibnizova myšlení. Praha : Oikoymenh, 2000

Röd, W., Novověká filosofie. Sv. I., Praha: Oikoymenh, 2001

Röd, W., Novověká filosofie. Sv. II, Praha: Oikoymenh, 2001

Scruton, R., Krátké dějiny novověké filosofie, Brno: Barrister & Principal, 1999, str. 1-186

Williams B., Descartes, The Project of Pure Enquiry (Harmondsworth: Penguin, 1978)