Charles Explorer logo
🇬🇧

Medieval Philosophy

Class at Faculty of Arts |
AFS100622

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Část I: Postavy latinské tradice Václav Němec, Ph. D.

1. Úvod: filosofické zdroje křesťanského myšlení v pozdní antice a ve středověku; syntéza křesťanství a filosofie

2. Augustin (vztah křesťanství a platonismu; pojem vůle a problém zla; čas a věčnost)

3. Boëthius (jsoucno a bytí; dobro a blaženost; problém zla; svoboda a prozřetelnost)

4. Jan Scotus Eriugena (rozdělení přírody; dějiny universa jako theofanie)

5. Anselm z Canterbury (důkaz boží existence; pojetí pravdy)

6. Bonaventura (stupně výstupu duše k Bohu)

7. Mistr Eckhart (Bůh a bytí)

8. Mikuláš Kusánský (Bůh a universum)   Část II: Metafyzika jako cesta k poznání Boha u Tomáše Akvinského a Dunse Scota Lukáš Novák

1.

13. století: přerod křesťanského myšlení

2. Tomáš Akvinský: metafyzika participace

3. Tomáš Akvinský: možnost poznání Boha

4. Tomáš Akvinský: důkazy Boží existence

5. Duns Scotus: "františkánská" metafyzická syntéza

6. Duns Scotus: metafyzika jako věda

7. Duns Scotus: důkaz existence Boží z pojmu jsoucna

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs je složen ze dvou částí:

Část I: Postavy latinské tradice (Augustin, Boëthius, Jan Eriugena, Anselm z Canterbury, Bonaventura, Mistr Eckhart, Mikuláš Kusánský) vyučující: Václav Němec

ZS a LS úterý 15,50-17,20 (225 V)

Část II: Metafyzika jako cesta k poznání Boha u Tomáše Akvinského a Dunse Scota vyučující: Lukáš Novák

ZS a LS čtvrtek 10:50-12:20 (117)

Část I: Postavy latinské tradice

(Václav Němec)

Kurs je věnován několika významným představitelům latinské patristiky a západní středověké filosofie. Cílem je především ukázat, jakým způsobem si myslitelé období patristiky a středověku osvojovali, rozvíjeli a transformovali tradici antické filosofie, kterou vzali do služeb své reflexe a artikulace křesťanské víry. Účastníci kursu se mohou nejenom seznámit s podstatnou částí témat, jež jsou obsahem zkoušky ze středověké filosofie, ale také získat vhled do některých důležitých problémových okruhů západní filosofie a povědomí o kontinuitě filosofických tradic napříč staletími. Kurs je kombinací přednášky a četby vybraných pasáží z textů dotyčných autorů.

Část II: Metafyzika jako cesta k poznání Boha u Tomáše Akvinského a Dunse Scota

(Lukáš Novák)

Kurs vyjde z obecné charakteristiky období vrcholné scholastiky 13. století jako období netušeného rozvinutí předchozí tradice západního křesťanského myšlení, ale také její radikální a mnohostranné proměny, a zaměří se centrální partie díla dvou nejvýznamnějších představitelů dvou typických podob filosoficko-teologického myšlení této doby - totiž na pojetí metafyziky, nakolik je schopna zprostředkovat poznání Boha, u Tomáše Akvinského a Jana Dunse Scota. Kurs bude kombinací přednášek a četby vybraných pasáží textů obou autorů (v českém překladu).