Charles Explorer logo
🇬🇧

The notion of substance in Early-Modern rationalism

Class at Faculty of Arts |
AFS100623

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Pojem substance, explikovaný obecně jako pojem toho, co v pravém či základním slova smyslu jest (buď absolutně nebo s jistými omezeními), hraje nejpozději od Aristotela v ontologii jednu z nejvýznamnějších rolí. Ústřední postavení zaujímá tento pojem i v myšlení novověkých racionalistů. Cílem kursu je sledovat, jak racionalisté (především Descartes, Spinoza a Leibniz) s tímto pojmem nakládají a rozvíjejí jej, co z klasické aristotelské koncepce substance podržují a co naopak zásadně přetvářejí a jak jejich rozvinutí pojmu substance souvisí s dalšími podstatnými momenty jejich filosofických stanovisek.

Kurs bude mít podobu problémově laděných přednášek organicky doplňovaných seminární četbou primárních textů. Požadavky k zápočtu: buď referát v rámci semináře nebo seminární práce v rozsahu 6-10 normostran na samostatně zvolené a schválené téma související s obsahem kursu.