Charles Explorer logo
🇬🇧

Idealism in early modern thought

Class at Faculty of Arts |
AFS100639

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvod do problematiky

2. Descartes a důkaz vnějšího světa.

3. Descartovo pojetí myslící substance a její idejí.

4. Malebranche a okasionalismus.

5. Malebranche o tom, že všechny ideje vidíme v Bohu.

6. Leibniz o monádách a o podstatě hmoty.

7. Berkeley o vidění.

8. Berkeley proti abstrakci.

9. Berkeley o rozlišení mezi primárními a sekundárními kvalitami.

10. Berkeleyho "mistrovský argument".

11. Berkeleyho pojetí duše.

12. Berkeley o čase a prostoru v rámci idealismu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V raném novověku se poprvé objevila idealistická filosofie, podle níž duše je nejpodstatnějším jsoucnem a hmotné a prostorové entity jsou bez ní zcela nemyslitelné. Cíle našeho kurzu jsou (i) stopovat první kroky k idealismu u Descarta, Malebranche a Leibnize; (ii) zkoumat první ryze idealistický systém u Berkeleyho.

Mezi hlavními texty kurzu budou Descartes, Meditace o první filosofii; Leibniz, Monadologie; Malebranche, Hledání pravdy; a Berkeley, Pojednání o principech lidského poznání a jeho Tři dialogy mezi Hyladem a Filonoem.