Charles Explorer logo
🇬🇧

Descartes - Principles of Philosophy

Class at Faculty of Arts |
AFS100641

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Descartes je tradičně vnímán jako racionalistický filosof mj. i v tom smyslu, že přírodní fenomény mají podle něj být vysvětlovány vposled výhradně na základě principů, s nimiž je mysl obeznámena nikoli díky pozorování prostřednictvím smyslů, nýbrž díky poznávacím úkonům čisté chápavosti. Jedním z cílů kursu je pokusit se prostřednictvím vybraných pasáží z Descartových "Principů filosofie" co nejpřesněji určit, nakolik je takový výklad Descartovy pozice správný a jak by případně měl být revidován. Neméně podstatným cílem je pak kultivace schopnosti uplatnit elementární znalosti latiny při četbě filosofických textů. Účastníci kursu by tak kromě vylepšení jazykových dovedností mohli získat (alespoň v náznacích) povědomí o Descartových postojích v otázkách filosofie přírodní vědy a logiky vědeckého zkoumání.

Seminář bude mít formu četby textů v originálním latinském znění s důrazem na jazykovou stránku, ovšem s příležitostnými obsahovými komentáři. Předběžně jsou k četbě vybrány následující pasáže z "Principů": Princ. I, 24; III, 1-4; 42-47; IV, 197-207. Texty k četbě budou k dispozici na moodle a v tištěné podobě na první hodině.