Charles Explorer logo
🇬🇧

Medieval Philosophy

Class at Faculty of Arts |
AFS100646

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Středověká filosofie 2014/15

Část: Středověká arabská filosofie

(Dita Válová)

LS úterý 15,50-17,25 (225 V)

V kursu budou představena specifika arabské středověké filosofie a vybraná díla čtyř významných osobností tohoto období: al-Farábí (Alfarabius, kolem 870 - 950), Moše ben Majmon (Maimonides, 1138 - 1204), Ibn Rušd (Averroes, 1126-1198) a Ibn Síná (Avicenna, 980 - 1037).

Vybrané texty: al-Farabi, Státníkovy aforismy (Fusul al-madani), český pracovní překlad D. Válová. al-Farabi, Názory obyvatel ctnostné obce (Mabadi´ ara´ahl al-madina al-fadila), český pracovní překlad D. Válová.

Maimonides, Průvodce tápajících (Dalalat al-ha´irin), český pracovní překlad D. Válová.

Maimonides, Osm kapitol, Sefer, Praha: 2001, překlad B. Nosek.

Averroes, Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie, Academia, Praha: 2012, překlad O. Beránek.

Averroes, Epitomé k Aristotelově Metafyzice, in: M. Otisk, Metafyzika jako věda, Filosofia, Praha: 2006, překlad R. Psík.

Avicenna, Kniha o první filosofii, in: M. Otisk, Metafyzika jako věda, Filosofia, Praha: 2006, překlad R. Psík.

Zápočet lze získat na základě navštěvování kursu a sepsání seminární práce v rozsahu 8-10 stran. Práce by měla mít výstižný název, v úvodu je třeba vyložit zvolené téma a metodu, jíž zkoumání postupuje, vlastní stať by měla být rozdělena na podkapitoly s příhodnými názvy, závěr přináší shrnutí výsledků a vlastní stanovisko, nesmí chybět seznam literatury. Téma a zvolenou literaturu je třeba předem konzultovat s vedoucími kursů.

Dva zápočty ze středověké filosofie (obvykle ze dvou částí kursu, tj. u dvou různých vyučujících) jsou předpokladem přistoupení ke zkoušce ze středověké filosofie.

Literatura:

Alain de Libera, Středověká filosofie, Oikoymenh, Praha: 2001.

Theo Kobush, Filosofie vrcholného a pozdního středověku, Oikoymenh, Praha: 2012.

Marek Otisk, Metafyzika jako věda, Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi, Filosofia, Praha: 2006.

--------------------------------

Část: Pozdní scholastika

LS Čtvrtek, 10:50-12:25 (131)

Tato část kursu se bude věnovat některým aspektům myšlení Jana Dunse Scota a Viléma Ockhama:

- svobodná vůle a synchronní modality u Scota

- Scotův realismus vs. Ockhamův nominalismus

- Ockhamova teorie supozice

- Ockhamova teorie vědy

Literatura:

J. Polívka, "Sensus compositionis a sensus divisionisv kontextu problému modalit v Ordinatio I, 39 Jana Dunse Scota", Studia Neoaristotelica 1, č. 1 (2004): 79-83.

Lukáš Lička, Supozice mentálního termínu podle Viléma Ockhama, Studia Neoaristotelica 9, č.3 (2012):20-62).

D. Heider, D. Svoboda, Univerzálie ve scholastice, Studia Neoaristotelica 9, Supplementum I (2012), TF JU 2012

Read, Stephen, "Medieval Theories: Properties of Terms", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), http://plato.stanford.edu/entries/medieval-terms/.