Charles Explorer logo
🇬🇧

Practice (and/of) Existence

Class at Faculty of Arts |
AFS100650

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program přednášek:

1.      Praxe lásky k bohu (Kierkegaard)

2.      Praxe lásky k člověku (Feuerbach)

3.      Kritika abstraktní, praxi vzdálené filosofie (Marx I)

4.      Historická nutnost komunismu (Marx II)

5.      Praxe potlačení a zušlechtění (Nietszche)

6.      Subjekt a moc (Foucault)

7.      Etická a politická praxe (Lévinas)

8.      Světské starosti (Heidegger)

9.      Soukromý vs. veřejný prostor (Arendtová)

10.  Pohyb existence (Patočka)

11.  Poškozený život (Adorno)     Program seminární četby:

1.      Kierkegaard, Nemoc k smrti, s. 136-148

2.      Feuerbach, Zásady filosofie budoucnosti, §50-65

3.      Marx, "Teze o Feuerbachovi" + Německá ideologie, část "Feuerbach", podkapitola A. Ideologie vůbec

4.      Marx, "Odcizená práce"

5.      Nietzsche, Antikrist, odstavce 29-43

6.      Foucault, "Subjekt a moc"

7.      Lévinas, Totalita a nekonečno, s. 170-195

8.      Heidegger, Bytí a čas, §§12, 27

9.      Arendtová, Vita activa, s. 224-244

10.    Patočka, Přirozený svět a fenomenologie, s. 224-233

11.    Adorno, Minima Moralia, "Věnování" a §§152 a 153

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednášky představí základní koncepce lidské existence, které se formovaly v 19. a 20. století, s důrazem na praktický rozměr existence, resp. na společenskou praxi v jejích různých podobách. Zvláštní pozornost bude věnována vztahu mezi jednotlivcem a širším celkem, jehož je jedinec součástí, ať už jde o společnost, historické a mocenské instituce či dějiny.

Seminář bude věnován interpretaci primárních textů odpovídajících tématům řešeným v přednášce. Texty probírané v semináři byly vybrány z primární literatury ke skeletové zkoušce z filosofie 19. a 20. století a k bakalářské zkoušce. Studenti mají možnost zvolit si podle svých časových možností jeden ze dvou paralelních seminářů (úterý 17,30-19,05, nebo čtvrtek 9,10-10,45).

Začíná v týdnu od 2. 3.