Charles Explorer logo
🇬🇧

Medieval Philosophy

Class at Faculty of Arts |
AFS100671

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata zasedání:1. Platon, Timaios: 27d-38c; 48e-51b; 69a-72b; 92c2.

Genesis 1-33. Cicero, O přirozenosti bohů II: II,6-14.22.32-35.53.62 (čes. překlad str. 68-75.82-83.91-95.112.120)4.

Filon Alexandrijský, O stvoření světa: 3,13-7,26; 23,69-27,83; 46,134-135; 48,139; 49,149-53,151; 59,165(řec.-české vydání str. 216-233; 282-307; 360-365; 368-371; 374-387; 404-405)5. Origenes, O prvních principech 6.

Basil z Caesareje, Devět kázání o stvoření světa7. Řehoř z Nyssy, O stvoření člověka8. Augustin, Vyznání; O Boží obci9.

Boethius, Filosofie utěšitelka10. Jan Eriugena, O rozdělení přirozenosti11.

Thierry ze Chartres, O stvoření světa12. Hugo ze Sv.

Viktora, O třech dnechEdice, překlady, komentáře:(1) Platón, Timaeus, vyd. J.

Burnet (Platonis opera, IV), Oxford 1902. Čes. překlad F. Novotný, Praha 1919.

Komentář: F. M.

Cornford, Plato’s Cosmology: The Timaeus of Plato, Indianopolis – Cambridge 1935 (přetisk 1997).(2) Marcus Tullius Cicero, De natura deorum, vyd. W.

Ax, Leipzig – Stuttgart 1980. Čes. překlad A. Kolář, O přirozenosti bohů, Praha 1948.

Komentář: J. B.

Mayor, Cambridge 1880–1885.(3) C. Westermann, Genesis 1-11 (Biblischer Kommentar: Altes Testament, 1,1), Neukirchen-Vluyn 1974.C.

J. Collins, Genesis 1-4: A linguistic, literary and theological commentary, Phillipsburg 2006.(4) Philonis Alexandrini Opera quae supersunt, vyd.

L. Cohn – P.

Wendland, sv. I, Berlin 1896. Čes. překlad, úvod, poznámky M. Šedina, O stvoření světa, Praha 2001.(5) Origenes, De principiis, vyd.

P. Koetschau, GCS 22, Leipzig 1913; vyd.

H. Crouzel - M.

Simonetti, SC 252-253, 268-269, 312, Paris 1978-1984. Čes. překlad (část) M. Navrátil, O svobodě volby, Olomouc 2007.(6) Basil z Caesareje, Devět kázání o stvoření světa, řec.-české vydání, čes. překlad K.

Koteová, Praha 2004.(7) Gregorii Nysseni In Hexaemeron, vyd. H.

R. Drobner, Gregorii Nysseni Opera IV/1, Leiden 2009.

Gregorii Nysseni De hominis opificio, vyd. J.-P.

Migne, PG 44, Paris 1858. Čes. překlad, úvod, poznámky M. Bláhová, O stvoření člověka, Praha 2013.(8) Aurelius Augustinus, Confessiones, vyd.

L. Verheijen, CCL 27, Turnhout 1981. Čes. překlad M.

Levý, Vyznání, Praha 1926 (přetisk Praha 1990). Aurelius Augustinus, De civitate Dei, vyd.

B. Dombart – A.

Kalb, CCL 47–48, Turnhout 1955. Čes. překlad J. Nováková, O Boží obci, I-II, Praha 1950. (9) Anicius Manlius Severinus Boethius, Philosophiae consolatio, vyd.

L. Bieler, CCL 94, Turnhout 1957. Čes. překlad J.

Hrůša, Filosofie utěšitelka, Praha 1942; V. Bahník, in: A.

Vidmanová (vyd.), Boethius: Poslední Říman, Praha 1982. Komentř J.

Gruber, Kommentar zu Boethius, De consolatione philosophiae, Berlin 2006. (10) Jan Eriugena, Periphyseon, I-V, vyd. E.

Jeauneau, CCM 161-165, Turnhout 1996-2003. Jan Eriugena, Homilia in Prologum Ioannis, vyd.

E. Jeauneau, Sources Chrétiennes, 151, Paris 1969. Čes. překlad I.Zachová, Homilie a Komentář k Janovu evangeliu, Praha 2005.(11) Thierry ze Chartres, Tractatus de sex dierum operibus, vyd.

N. M.

Häring, Commentaries on Boethius by Thierry ofChartres and His School, Toronto 1971. Čes. překlad, úvod, poznámky L. Karfíková, O stvoření světa, Praha 2000.(12) Hugo de Sancto Victore, De tribus diebus, vyd.

D. Poirel, CCM 177, Turnhout 2002. Čes. překlad, úvod, poznámky L.

Karfíková, O třech dnech, Praha 1997.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

1. část:

Stvoření světa a člověka v představách patristiky a středověku

Lenka Karfíková

ZS 2016/17, úterý 15,50-17,20

FF (Nám. J. Palacha) místnost 225V

Kurs ukazuje představy o stvoření světa a člověka od Platonova Timaia a biblické knihy Genesis do dvanáctého křesťanského století. Jako důležitá východiska patristického myšlení budou zmíněni také Cicero a Filon Alexandrijský.

Formou četby a interpretace vybraných děl kurs sleduje otázky příčin stvoření, strukturujícího vzoru, evoluce a jejích mechanismů, místa člověka ve stvořeném universu. Od účastníků se krom diskuse v semináři očekává, že připraví jedno zasedání na základě vybraných textů a sekundární literatury a zvolené téma zpracují v cca desetistránkovém eseji.

Doporučený termín odevzdání eseje: leden 2017 nebo červen 2017. 2. část:

Arabská středověká filosofie

Dita Válová

ZS 2016/17, čtvrtek 9,10-10,45

FF (Nám. J. Palacha) místnost 225V

V této části kurzu k dějinám středověkého filosofického myšlení budou představena specifika tzv. arabské filosofie

(falsafy) a vybraná díla čtyř význačných osobností, která v mnohém navazují na Platónovy a zejména Aristotelovy koncepce. V centru našeho zájmu budou texty Saadji gaona (882-942), al-Fárábího (Alfarabius, 872-950), Moše ben

Majmona (Maimonides, 1138-1204) a ibn Rušda (Averroes, 1126-1198).

Vybrané texty:

Saadja gaon, O vírách a názorech (pracovní překlad D. Boušek a D. Válová) al-Farábí, O ctnostné obci a Státníkovy aforismy (pracovní překlad, D. Válová)

Maimonides, Průvodce tápajících (pracovní překlad D. Válová) a Osm kapitol o lidské duši a mravním konání (překlad B.

Nosek, Praha: SEFER, 2001)

Averroes, Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie (překlad O. Beránek, Praha: Academia, 2013)

Zápočet lze získat na základě pravidelného navštěvování kursu a napsání seminární práce v rozsahu 8-10 stran. Práce by měla mít výstižný název a v úvodu je třeba vyložit zvolené téma a metodu, jíž zkoumání postupuje. Závěr práce pak přináší shrnutí výsledků a vlastní stanovisko. Nesmí chybět seznam literatury. Téma a zvolenou literaturu je třeba předem konzultovat s vedoucím kursu. Znalost arabštiny ani hebrejštiny se nepředpokládá.