Charles Explorer logo
🇬🇧

High and Late Scholasticism

Class at Faculty of Arts |
AFS100672

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je součástí skeletového kursu ze středověké filosofie a volně navazuje na kursy prof. Lenky Karfíkové a Dity Válové, Ph. D., ze zimního semestru.

Část I: Metafyzika Tomáše Akvinského

Vyučující: Václav Němec, Ph.D.

Úterý 15.50 - 17.25 225V

Kurs je věnován výkladu filosofie Tomáše Akvinského, zejména ústředních témat jeho metafyziky, jako je pojem jsoucna, pojem esence a s ním spojená problematika universálií, distinkce esence a bytí, pojem participace na bytí, nauka o transcedentáliích, pojem analogie jsoucna, pojetí Boha jako čirého bytí či důkazy Boží existence. Tomášovy nauky budou předvedeny nejenom v kontextu intelektuálního prostředí vrcholné scholastiky, dobových vlivů a sporů, které jeho myšlení bezprostředně utvářely či podněcovaly, ale též v souvislostech s jejich arabskými i antickými zdroji. Kurs tak nabízí příležitost k seznámení nejen s vlastní Tomášovou filosofií, ale též s kontinuitou některých významných témat aristotelské a platónské metafyziky od antiky až pod vrcholný středověk. Kurs je kombinací přednášky a četby vybraných pasáží z Tomášových textů, s důrazem na texty předepsané ke zkoušce ze středověké filosofie.

Část II: Scotova metafyzika a Ockhamova sémantika

Vyučující: Lukáš Novák, Ph.D.

Čtvrtek 09:10 - 10:45 225V

Kurs sestává ze dvou součástí: V první části se budeme věnovat svébytné koncepci metafyziky u Jana Dunse Scota a jejím předpokladům a závěrům (pojem jsoucna, jednoznačnost jsoucna, transcendentálie, pojetí modalit, důkaz Boží existence a jeho místo v metafyzice...), a to včetně historického i systematického kontextu. Tématem části druhé pak bude nominalistická koncepce sémantiky u Viléma Ockhama, kterou budeme soustavně porovnávat s přístupem Scotovým.