Charles Explorer logo
🇬🇧

Plato and Aristotle

Class at Faculty of Arts |
AFS100675

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Platón a Aristotelés

(Blaženost a moudrost)

Přednášky budou věnovány výkladu vybraných hlavních motivů Platónovy a Aristotelovy filosofie. Hlavní pozornost bude zaměřena na vztah etických a ontologických zkoumání těchto dvou myslitelů a na vzájemné srovnání jejich přístupů. Vodítkem nám přitom bude jejich pojetí blaženosti a moudrosti a to, jak rozumí jejich vzájemnému sepětí.

V zimním semestru se výklad bude opírat hlavně o Platónova díla Euthydémos, Obrana, Faidón, Ústava, Parmenidés, Sofistés, Faidros, Timaios, v letním pak zejména o vybrané části Aristotelovy Etiky Nikomachovy, Fyziky a Metafyziky.