Charles Explorer logo
🇬🇧

Medieval Philosophy

Class at Faculty of Arts |
AFS100693

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Část 1: Myšlení Aurelia Augustina

Lenka Karfíková

Kurs uvádí do hlavních témat Augustinova myšlení: pojetí filosofie, vztah duše a těla, vnímání, fantazie, paměť, čas, svoboda, filosofie dějin, řeč, etika, lidská mysl jako model Trojice, ideje věcí v Bohu.

Atest:

Studenti FF si kurs mohou zapsat jako součást bakalářského kursu ze středověké filosofie nebo jako výběrový kurs; studenti ETF si kurs mohou zapsat jako proseminář z filosofie nebo jako výběrový kurs. Zápočet lze ve všech případech získat na základě prezentace jednoho tématu v semináři, odevzdané také písemně (cca 10 stran).

Prameny (Aurelius Augustinus):

• Confessiones, vyd. L. Verheijen, CCL 27, Turnhout 1981. Čes. překlad M. Levý, Vyznání, Praha 1926 (přetisk Praha 1990).

• De civitate Dei, vyd. B. Dombart – A. Kalb, CCL 47–48, Turnhout 1955. Čes. překlad J. Nováková, O Boží obci, I-II, Praha 1950.

• De inmortalitate animae, vyd. W. Hörmann, CSEL 89, Wien 1986; čes. překlad a komentář L. Karfíková, O nesmrtelnosti duše, Praha 2013.

• De libero arbitrio, vyd. W. M. Green, CCL 29, Turnhout 1970. Čes. překlad R. Hošek, O svobodném rozhodování, in: R. Hošek, Aurelius Augustinus. Říman, člověk, světec, Praha 2000.

• De magistro, vyd. K.-D. Dauer, CCL 29, Turnhout 1970; česky O učiteli (Praha 1942), přeložil K. Svoboda, přetištěno in: K. Svoboda, Estetika svatého Augustina a její zdroje, Brno 1996.

• De ordine (L’ordre), Bibliothèque Augustinienne, 4/2: Dialogues philosophiques, vyd. Jean Doignon, Paris 1997; česky O pořádku (Praha 1942), přeložil K. Svoboda, přetištěno in: K. Svoboda, Estetika svatého Augustina a její zdroje, Brno 1996.

• De quantitate animae, vyd. W. Hörmann, CSEL 89, Wien 1986; angl. překlad J. M. Colleran, The Greatness of the Soul, Paulist Press 1978; J. J. McMahon, The magnitude of the soul, Washington, D.C. 1974; něm. překlad Carl Johann Perl, Die grösse der Seele, Paderborn 1960.

• Aurelius Augustinus, De Trinitate, vyd. W. J. Mountain, CCL 50–50A, Turnhout 1968. Angl. překlad Ph. Schaff: http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf103.txt

CCL = Corpus Christianorum, Series Latina

CSEL = Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum

Část 2: Arabská středověká filosofie

Dita Válová

V této části kurzu k dějinám středověkého filosofického myšlení budou představena specifika tzv. arabské filosofie (falsafy) a vybraná díla čtyř význačných osobností, která v mnohém navazují na Platónovy a Aristotelovy koncepce. V centru našeho zájmu budou texty al-Fárábího (Alfarabius, 872-950), ibn Síny (Avicenna 980-1037), Moše ben Majmona (Maimonides, 1138-1204) a ibn Rušda (Averroes, 1126-1198). V kurzu se pokusím myslitele představit komplexně, nicméně důraz bude kladen na praktické disciplíny, zvláště etiku, psychologii a teorii státu.

Vybrané texty: al-Farábí, O ctnostné obci a Státníkovy aforismy (pracovní překlad, D. Válová)

Avicenna, Živý syn Bdícího (in: Láska jako cesta k Bohu, překlad M. Vitásková, Praha: Academia, 2016)

Maimonides, Průvodce tápajících (pracovní překlad D. Válová) a Osm kapitol o lidské duši a mravním konání (překlad B. Nosek, Praha: SEFER, 2001)

Averroes, Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie (překlad O. Beránek, Praha: Academia, 2013)

Zápočet lze získat na základě pravidelné účasti a napsání seminární práce v rozsahu 8-10 stran. Práce by měla mít výstižný název a v úvodu je třeba vyložit zvolené téma a metodu, jíž zkoumání postupuje. Závěr práce pak přináší shrnutí výsledků a vlastní stanovisko. Nesmí chybět seznam literatury. Téma a zvolenou literaturu je třeba předem konzultovat s vedoucím kursu. Znalost arabštiny ani hebrejštiny se nepředpokládá.