Charles Explorer logo
🇬🇧

Frege from A to Z

Class at Faculty of Arts |
AFS100698

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Frege od A do Z

Podle Roger Scrutona byl Frege první velký filosof, jenž se nezabývá zkušenosti v jejím celku, ale vědomě se omezuje jen na úzkou část epistemologie (konkrétně logiky, filosofie matematiky, eventuálně filosofie jazyka). Toto zúžení perspektivy se později přenáší i na vnímání analytického proudu v myšlení, které je pro epistemologické zájmy dokonce obviňováno ze zrady na tradičních filosofických tématech, nese sebou ale zároveň étos filosofické reformy skrze nahlédnutí podmíněnosti naší zkušenosti jazykem.

Frege, který ostatně neměl filosofické ambice a celý život pracoval jako profesor matematiky a fyziky, vynahradil omezení šíře filosofických témat hloubkou, s níž se věnoval těm, která považoval za důležitá. Jeho dílo, včetně spisů z pozůstalosti a dochované korespondence, je myšlenkově kompaktní a jak věcně, tak stylisticky vybroušený celek (Wittgensteinem slavně porovnávaný s Freudem a Schopenhauerem ve Fregův prospěch), postupně rozvíjený z původní myšlenky pojmové reformy aritmetiky. Centrální se zde jeví zejména otázka "Co je číslo?" Z tohoto projektu, zahájeného založením moderní logiky (1879), která plně nahradila kánon aristotelský, vznikly postupně úvahy z filosofie matematiky, sémantiky a analýzy přirozeného jazyka.

V kurzu půjde především o přehledné představení a společné promyšlení stavebních kamenů Fregova filosofického díla, stejně jako role, kterou hrálo v pozdějším vývoji filosofie. Orientovat se budeme na seznam základních fregovských pojmů – „od Anschauung po Zahl“ – , který budeme v průběhu kurzu diskutovat a budovat. Kromě systematického výkladu Fregova díla nám půjde i o diskusi celé ideje analytické metody a jejích případných mezí, jak byly později mj. pod vlivem Fregova díla tematizovány Wittgensteinem.

V kurzu není předpokládána znalost německého jazyka, může být ale výhodou. Všechny diskutované texty budou k dispozici v anglických překladech. V žádném případě se nedoporučuje používat existujících překladů do češtiny.