Charles Explorer logo
🇬🇧

High and Late Scholasticism

Class at Faculty of Arts |
AFS100703

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je součástí skeletového kursu ze středověké filosofie a volně navazuje na kursy prof. Lenky Karfíkové a Dity Válové, Ph. D., ze zimního semestru.

Část I: Filosofie Tomáše Akvinského a období vrcholné scholastiky

Vyučující: Václav Němec, Ph. D.

Úterý 15.50 - 17.25 225V

Kurs je věnován filosofii Tomáše Akvinského, zejména ústředním tématům jeho metafyziky, filosofické teologie a etiky. Pozornost bude věnována Tomášově pojetí metafyziky, pojmu jsoucna, principům a příčinám jsoucna, pojmu esence a s ním spojené problematice universálií, rozlišení mezi esencí a bytím, pojmu participace na bytí, nauce o transcendentáliích, analogii jsoucna, pojetí Boha jako čirého bytí, důkazům Boží existence, pojetí blaženosti, otázce ctností či pojmu přirozeného zákona. Tomášovy nauky budou předvedeny nejenom v kontextu intelektuálního prostředí vrcholné scholastiky, dobových vlivů a sporů, které jeho myšlení bezprostředně utvářely či podněcovaly, ale též v souvislostech s jejich arabskými, křesťanskými i antickými zdroji peripatetické a (novo)platónské provenience. Absolventi kursu se tak mohou nejenom obeznámit s vlastní Tomášovou filosofií, ale i s dalšími kapitolami středověké filosofie, jako jsou ideové zápasy a doktrinální spory 13. století nebo nauky arabských myslitelů (Avicenny, Averroa) či Tomášových předchůdců v západní i východní křesťanské tradici (Dionysia Areopagity, Boëthia, Anselma). Kurs je kombinací přednášky a četby vybraných pasáží z Tomášových textů, včetně textů předepsaných ke zkoušce ze středověké filosofie.

Část II: Obecné a jednotlivé mezi Scotem a Ockhamem

Vyučující: Lukáš Novák, Ph.D.

Čtvrtek 09:10 - 10:45 225V

Kurs je úvodem do myšlení Jana Dunse Scota a Viléma Ockhama, přičemž hlavní tematickou osu bude tvořit výklad Scotova realismu a Ockhamova nominalismu v příslušných systematických i historických souvislostech. Kurs bude pojat jako kombinace přednášky a seminární četby relevantních primárních textů.