Charles Explorer logo
🇬🇧

Matter and Mind between Descartes and Locke

Class at Faculty of Arts |
AFS100707

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Descartův tzv. substanciální dualismus, prezentovaný v náznacích v Meditacích o první filosofii (1641) a explicitně v Principech filosofie (1644), který představuje radikální a propracovanou alternativu k aristotelské ontologii, představuje zásadní průlom v dějinách západní filosofie. Problematika vztahu mezi stvořenými myslemi a materiálním světem se pak v takto změněném rámci stává jedním z ústředních témat ontologických úvah prakticky všech nejvýznamnějších filosofů druhé poloviny 17. století (Spinoza, Malebranche, Leibniz, Locke). Cílem kursu je seznámit účastníky se systematickou povahou uvedené problematiky a se specifickými způsoby kladení a traktování příslušných podstatných otázek u uvedených autorů. Ve výsledku by účastníci kursu měli mít příležitost zjednat si dostatečné porozumění a dovednosti pro samostané studium a promýšlení ústředních textů novověké filosofie mezi Descartem a Lockem.

Kurs bude mít podobu problémově laděných přednášek a seminární četby, která bude úzce navazovat na témata probíraná v přednáškách.