Charles Explorer logo
🇬🇧

Know Yourself (Self-Konwledge in Ancient Philosophy)

Class at Faculty of Arts |
AFS100709

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus na ZS:

1.     Božská a lidská moudrost (Obrana Sókrata)

2.     Je sebepoznání možné? (Charmidés)

3.     Já a druhý (Alkibiadés I)

4.     Duše a řeč (Faidón, Faidros)

5.     Pohyb duše; láska a přátelství (Symposion, Faidros)

6.     Poznání a vnitřní struktura duše (Ústava)

7.     Bytí a dobro (Ústava)

8.     Co je vědění? (Theaitétos)

9.     Nebytí a možnost nepravdy (Sofistés)

10.   Místo člověka v kosmu (Timaios) Všechna  témata budou představena ve vztahu k otázce po sebepoznání. Jejich vazba na uvedená díla není striktní; podle potřeby budou v příslušných přednáškách zohledněny také jiné Platónovy dialogy, v nichž se dané téma objevuje. V navazujícím stejnojmenném semináři budeme čist a interpretovat vybrané pasáže Platónových děl, v nichž jsou daná témata podrobněji diskutována.  V letním semestru navážeme představením Aristotelovy koncepce poznání a sebepoznání, v druhé polovině letního semestru se pak zaměříme na Epiúra, stoiky a Plótína. U všech těchto autorů položíme důraz na odlišnosti a podobnosti jejich koncepcí sebepoznání a na to, jakou (často dosti odlišnou) roli hraje sebepoznání v celku jejich filosofie.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednášky se zaměří na sebepoznání jako klíč k porozumění vzájemného vztahu etických, epistemologických a ontologických otázek u vybraných antických filosofů a filosofických škol. Hlavní pozornost bude věnována Platónovi a Aristotelovi, v menší míře se přednášky dotknou také problematiky poznání a sebepoznání u Epikura, stoiků a Plótína.

Přednášky jsou koncipovány jako dvousemstrální kurs (formálně vypsaný jako dva jednosemetrální kurzy). Pro splnění předmětu "Antická filosofie I" je zapotřebí navíc absolvovat příslušný seminář: buďto dvojsemestrální stejnojmenným seminář ("Poznej sám sebe - seminář), který na přednášky těsně navzuje a bude zaměřen na pdrobnou četbu interprataci psáží úzcre souvisejících s probíranými otázkami, nebo kurs "Aristotelés, O duši" prof. Karla Theina (a v LS pak další kurs, který bude vypsán před letním semestrem). Zájemci mohou v ZS i LS absolvovat oba paralelní semináře, jeden z nich si v tomto případě zapisují jako volitelný kurs.