Charles Explorer logo
🇬🇧

Great Figures of Medieval Philosophy

Class at Faculty of Arts |
AFS100712

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Velké postavy středověké filosofie

Část 1: Patristika a raný středověk

Václav Němec, Ph.D.

ZS 2018/2019, úterý 15:50 - 17.25, nám. J. Palacha 2, m. 225v

Tato část kursu je věnována několika významným představitelům latinské a řecké patristiky a západní raně středověké filosofie (Augustin, Boëthius, Dionysios Areopagita, Jan Scotus Eriugena). Cílem je především ukázat, jakým způsobem si myslitelé období patristiky a středověku osvojovali, rozvíjeli a transformovali tradici antické filosofie, kterou vzali do služeb své reflexe a artikulace křesťanské víry. Účastníci kursu se mohou nejenom seznámit s podstatnou částí témat, jež jsou obsahem zkoušky ze středověké filosofie, ale také získat vhled do některých důležitých problémových okruhů západní filosofie a povědomí o kontinuitě filosofických tradic napříč staletími. Kurs je kombinací přednášky a četby vybraných pasáží z textů dotyčných autorů.

Část 2: Arabská a židovská středověká filosofie

Dita Válová, PhD.

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

ZS 2018/2019, čtvrtek 9:10 – 10:45, nám Jana Palacha 2, m. 217

V této části kurzu k dějinám středověkého filosofického myšlení budou představena tři témata, která nacházíme v textech arabských a židovských myslitelů: (i) Principy fungování dokonalé obce a nedokonalá společenství; postava dokonalého vládce-filosofa na trůnu, (ii) Emanace jako řecké dědictví a její středověké podoby; Intelekt a (iii) Definice filosofie v islámské a židovské společnosti a obrana filosofie-vědy.

Znalost arabštiny ani hebrejštiny se nepředpokládá.