Charles Explorer logo
🇬🇧

Person and Time

Class at Faculty of Arts |
AFS100714

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Plán kurzu 1.       Úvodní přednáška I: pojem osoby v novější filosofii – JČ (3.10.)

četba: McTaggart „The Unreality of Time“   2.       Úvodní přednáška II: čas světa a čas duše – JČ (10. 10.)

četba: McTaggart „The Unreality of Time“   3.       Od Kanta k Hegelovi: první fenomenologizace času? - TM (17. 10)

četba: Kojeve: „Úvod do četby Hegela. Poznámka o Věčnosti, Času a Pojmu“ I   4.       Čas ve francouzské recepci Hegela: Vyhladil Hegel čas? - TM (24. 10.)

četba: Kojeve: „Úvod do četby Hegela. Poznámka o Věčnosti, Času a Pojmu“ II   5.       Prožívaný čas: H. Bergson – JČ (31. 10.)

četba: Bergson, Čas a svoboda, kap. II.   6.       Existencialisti a čas: Nemoci lidské časovosti a jejich protilék – TM (7. 11.)

četba: Nietzsche: O užitku a škodlivosti historie pro život, rozsah bude upřesněn.   7.       Existencialisti a čas: Věčnost, okamžik a osoba v Kierkegaardově Pojmu úzkosti– TM (14. 11)

četba: Kierkegaard: Nemoc ke smrti   8.       E. Husserl: čas a prožívání času – JČ (21. 11.)

četba: Husserl I (Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí)   9.       Claude Romano, Osoba a událost - JČ (28. 11.)

četba: Husserl II (Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí)   10.    M. Heidegger, Vulgární čas a čas existence – JČ (5. 12.)

četba: Heidegger I (Bytí a čas, §§ 65, 78-79).   11.    Hannah Arendtová – Vzpomínaný čas, osoba svědkem - TM (12. 12.)

četba: Heidegger II (Bytí a čas, §§ 80-81).   12.    P. Ricoeur: osoba jako příběh v čase – JČ (19. 12.)

četba: Pátá studie knihy O sobě samém jako o jiném („Osobní a narativní identita“)   13.    Jan Patočka – TM. Osoba v čase a v dějinách (9. 1)

četba: „Přirozený svět a fenomenologie“

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V přednáškách tohoto kurzu se zaměříme na novější filosofické úvahy k pojmu „osoba“. Tento pojem bývá nejpozději od Locka spojován s problematikou vědomí (sebevědomí). Zároveň si ovšem podržuje své starší, etické a právní konotace. Zatímco u Locka je osoba definována zároveň sebevědomím i zodpovědností, Kant přikročí k razantnímu rozdělení těchto dvou problematik tím, že oddělí (epistemologický) subjekt a (morální) osobu.

Značnou část myšlení o lidském jedinci v 19. a 20. století lze chápat v návaznosti na rozlišení subjekt – osoba: zatímco např. Husserl tuto distinkci přijímá, jiní autoři v ní spatřují ztrátu smyslu pro živost, dějovost a dramatičnost specificky lidského způsobu existování. To, co myslitelé od Kierkegaarda, přes Nietzscheho a Bergsona, až po Heideggera a Ricoeura vnímali jako návrat k plnému pojmu člověka (jedince), lze uchopit nejen negativně (odmítnutím duality subjekt – osoba), ale pozitivně, totiž filosofickým uchopením časové dimenze lidského existování.

Četba k přednášce bude věnována interpretaci textů různých filosofických tradic 19. a 20. století. Texty probírané v semináři jsou vybrány buď ze souboru primární literatury ke skeletové zkoušce z filosofie 19. a 20. století nebo z okruhů k bakalářské zkoušce (třetí část zkoušky: „Současná filosofie“).

Materiály ke kurzu (primární a sekundární literatura, pokyny k psaní seminárních prací, požadavky na referát atd.) budou průběžně vyvěšovány v systému moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6508