Charles Explorer logo
🇬🇧

Truth and Language

Class at Faculty of Arts |
AFS100742

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Rozpis přednášek (společné s kurzem „Truth and Language“) a četby ke kurzu v češtině 1. Základní rozlišení. Antická východiska korespondenční teorie pravdy (JČ) – 19. 2. 2020

četba: B. Russell, Pravda a omyl, in: Problémy filosofie, Praha 1927, str. 113-122. 2. Aristotelés, Akvinský a korespondenční teorie pravdy (JČ) – 26. 2.

četba: dne 26. února odpadá 3. Spor o pragmatický pojem pravdy mezi Jamesem a Russellem (OŠ) – 4. 3.

četba 1: W. James, Pragmatická koncepce pravdy, in: W. James, Pragmatismus, přel. R. Bělohrad, Brno 2003, str. 103-119; četba 2: Russell, William James’s Conception of Truth, in: B. Russell, Philosophical Essays, London – New York 2009, str. 105 – 122. 4. Fenomenologické pojetí pravdy – Husserl (DDS) – 11. 3.

Husserl, E. Husserl:  Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I, Praha 2004, Úvod, §§ 1-4, 27-32). 5. Fenomenologické pojetí pravdy – Heidegger (DDS) –  18. 3.

četba: M. Heidegger, O pravdě a bytí (Vom Wesen der Wahrheit), vybrané pasáže 6. Wittgenstein: pojetí pravdy v Traktátu (JČ) – 25. 3.

četba: L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, přel. P. Glombíček, Praha 2007, věty 2.1 – 3.25 (lze doporučit – zejm. referentům – četbu delšího úseku). 7. Pojetí pravdy a řeči ve Filozofických zkoumáních (OŠ) – 1. 4.

četba 1: L. Wittgenstein, Filosofická zkoumání,  §§ 1-31; četba 2: L. Wittgenstein, Filosofická zkoumání, §§ 134-142; doporučená četba: Baker, Hacker, Wittgenstein, Understanding and Meaning, I, kap. XVI: Truth and the general propositional form (zejm. část 4, str. 346-348). 8. J.-L. Austin, Teorie řečových aktů a problém pravdy (DDS) – 8. 4.

četba:  J. Derrida, Signatura událost kontext, in: Texty k dekonstrukci, kap. 6, s. 277-306 11. Pragmatismus Richarda Rortyho a pragmatický obrat ve fenomenologii (OŠ) – 15. 4.

četba: Davidson, D. On the Very Idea of a Conceptual Scheme (1974), český překlad „O samotné myšlence pojmového schématu.“ In Peregrin, ed. Obrat k jazyku: druhé kolo. FILOSOFIA, Praha, 1998, s. 107– 126. 10. Foucault – pravda a diskurs (OŠ) – 22. 4.

M. Foucault, Řád diskursu 11. F. Nietzsche a pravda, morálka a moc (JČ) – 29. 4.

F. Nietzsche, Mimo dobro a zlo, hlava I. a II., vybrané pasáže (zejm. I/1-6, II/39); O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním. 12. Pravda, interpretace a fake news (DDS, JČ, OŠ) – 13. 5.

četba: H.-G. Gadamer, Co je pravda?, in: Pravda a metoda II, str. 45-54; Pravda a metoda I, str. 320–327 (Logika otázky a odpovědi).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jednosemestrální kurz „Pravda a řeč“ se zaměří na významné teorie pravdy, jež byly formulovány ve filosofii 19. a 20. století. Kromě základního přehledu těchto pojetí pravdy (korespondenční, koherenční, sémantické, redundanční, pragmatické) budeme průběžně sledovat otázku, jakou představu o řeči tato pojetí předpokládají.

Vyzdvihneme různost filosofických přístupů, s nimiž se ve filosofii 19. a 20. století setkáváme. Budeme zkoumat pojetí pravdy nejen v analytické filosofii, pragmatismu a fenomenologii, ale i u takových autorů, jako je F. Nietzsche či M. Foucault. Přednáška nabídne uvedení do problematiky a vyloží nezbytný filosofický kontext, tj. především základní pojmová rozlišení. Zhruba třetina přednášek proběhne v anglickém jazyce.

K přednášce poběží dva semináře (jeden česky a jeden anglicky), které se nebudou obsahově krýt. V seminářích se zaměříme na práci s texty; je možné chodit na oba semináře a získat z každého z nich jeden zápočet.