Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Political Philosophy

Class at Faculty of Arts |
AFS100747

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Zde je rozpis jednotlivých textů k semináři, tj. k četbě, přípravě prezentace (pro vybrané jedince) a diskusi. Týden

1. organizace online semináře a rozdělení prezentacíTýden

2. Max Weber, "Politika jako povolání" in: Metodologie, sociologie a politika, Praha 2009, str. 243-263.Týden

3. Max Weber, "Politika jako povolání" in: Metodologie, sociologie a politika, Praha 2009, str. 279-293.Týden

4. Carl Schmitt, Pojem politična, Praha - Brno 2007, kap. 1-3.Týden

5. Carl Schmitt, Pojem politična, Praha - Brno 2007, kap. 4-6.Týden

6. Hannah Arendtová, Vita activa, Praha 2007, kap. 5, §§24-26, str. 224-250.Týden

7. Hannah Arendtová, Vita activa, Praha 2007, kap. 5, §§27-28, str. 250-271.Týden

8. Isaiah Berlin, "Dva pojmy svobody" v: János Kis (ed.) Současná politická filosofie, Praha 1997, str. 47-62.Týden

9. Isaiah Berlin, "Dva pojmy svobody" v: János Kis (ed.) Současná politická filosofie, Praha 1997, str. 63-82.Týden

10. Isaiah Berlin, "Dva pojmy svobody" v: János Kis (ed.) Současná politická filosofie, Praha 1997, str. 82-99.Týden

11. Michel Foucault, "Subjekt a moc" v: Myšlení vnějšku, Praha 2016 (třetí vydání, první

1996), str. 195-209.Týden

12. Michel Foucault, "Subjekt a moc" v: Myšlení vnějšku, Praha 2016 (třetí vydání, první

1996), str. 209-226.V dalším semestru se můžeme těšit na texty od Johna Rawlse, Roberta Nozicka a Michaela Sandela ke spravedlnosti. Následně bych se chtěl podívat konflikt v pohledu na politiku a násilí v textech B. Williamse, E. Balibara, G. Agambena a opět H. Arendtové.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

SEJDEME SE NA ZOOMU: https://cesnet.zoom.us/j/99327340989

Prosím, zkopírujte si výše uvedenou adresu do prohlížeče. V čase výuky se "sejdeme" na tomto odkazu. ZOOM bude možná vyžadovat instalaci malého klienta, je to bezpečné. Stejný odkaz platí pro přednášku i pro seminář.

V přednášce zkombinuji systematický a historický přístup k úvodu do politické filosofie. Velmi krátce zmíním Platóna a Aristotela, kterým jsou věnovány samostatné kurzy z antické filosofie a zaměřím se na klasicky moderní politické filosofie (Machiavelli, Hobbes, Lock, Rousseaua, Mill, Marx, Arendtová či Rawls). Zároveň se však pokusím připomenout důležitost a zajímavost dalších myslitelů, kteří nejsou běžnou součástí úvodních kurzů (Milton, Hume či Constant).

Témata přednášek v zimním a letním semestru: politika a politická filosofie, společnost a její funkce, stát a závazek vůči státu (existuje-li), demokracie, vláda zákona, spravedlnost, rovnost, svoboda, moc.

Základní úvody:

• RYAN, Alan. On politics: a history of political thought from Herodotus to the present, London: Allen Lane, 2012 nebo STRAUSS, Leo a Joseph CROPSEY. History of political philosophy. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 1987 (přehledy dějin politické filosofie v jednom svazku).

• WOLIN, Sheldon S. Politics and vision: continuity and innovation in Western political thought. Expanded ed. Princeton: Princeton University Press, c2004.

• SWIFT, Adam. Politická filozofie: základní otázky moderní politologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005 (úvod do politické filosofie v 20. stol.).

• KIS, János (ed.), Současná politická filosofie: sborník textů anglosaských autorů 20. století. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 1997 (sborník textů z politické filosofie ve 20. století).