Charles Explorer logo
🇬🇧

Consciousness and Self-Consciousness in the Classical German Philosophy

Class at Faculty of Arts |
AFS100751

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Záměrem kurzu je představit koncepce sebevědomí v německé klasické filosofii, a to u Kanta a Fichta. Oba myslitelé pojímali sebevědomí jako transcendentální předpoklad vědomí. To lze formulovat jako tezi, že bez nějaké původní obeznámenosti subjektu potenciálního vědomí se sebou samým by žádné vědomí nemohlo vzniknout. Následně na to budou analyzovány některé pozice v rámci soudobé filosofie mysli, jež se na základě sémantické analýzy výrazu 'já' snaží odhalit, co je to, co je v těchto pozicích označováno převážně jako Self-Knowledge, a to se záměrem zjistit společné body obou zdánlivě disparátních tradic.

Pokusil jsem se vám všem poslat hromadný mail, což se zjevně ne zcela zdařilo.

Sdělení je následující: vzhledem k tomu, že výuka musí probíhat distanční formou, rozhodl jsem se pro náseldující postup: rozdělíme se na dvě skupiny, skupinu A - středeční (Adam - Koreš); skupinu B - čtvrteční (Kotasová - Vodička). V obou skupinách budeme číst a analyzovat vybrané pasaže. Začneme Kritikou čistého rozumu (§ 16). Bude třeba, abyste všichni měli knihu před sebou. Aby mohla probíhat nějaká diskuse, bylo by dobré, kdybyste si text přečetli předem a promysleli nějaké otázky, problémy atd.

Začeneme až příští týden, kvůli symetrickému rozdělení na dvě skupiny.

Link pro připojení k semináři: https://cesnet.zoom.us/j/8408137758

Podmínkou pro udělení zápočtu je napsání seminární práce. Práce by měla být v rozsahu 15-20 normostran. Podmínkou je práce s primárním textem a použití 1-2 titulů sekundární literatury. Téma by se mělo vztahovat k přečteným textům.

Až do odvolání bude výuka probíhat distanční formou.