Charles Explorer logo
🇬🇧

Democritus and the origins of atomism: physics, anthropology, ethic

Class at Faculty of Arts |
AFS100771

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Démokritova filozofie a následný vývoj atomismu jsou hlavní alternativou nejen k platónsko-aristotelské tradici, ale též k duchovnímu materialismu stoického ražení. Cílem semináře je představit Démokritovo myšlení v celé jeho šíři, od fyziky přes teorii poznání až po antropologii a etiku. V každé z těchto oblastí je Sókratův skrytější současník Démokritos originálním autorem, zřejmě prvním, jenž nabízí jednotlivá filozofická pojednání na různá témata. Obsahem semináře bude četba (plus referáty) dochovaných zlomků Démokritova díla spolu s referáty ze sekundární literatury.

V jednotlivých týdnech budeme postupovat na základě četby vybraných zlomků spolu s referáty se sekundární literatury uvedené v rubrice "Literatura" (a vložené jako PDF přímo do SISu). Konkrétní rozpis po jednotlivých datech stanovíme na prvním semináři podle počtu účastníků.

Annotation

Democritus’ philosophy and the subsequent development of atomism are the main alternative not only to the Platonic-Aristotelian tradition, but also to the spiritual materialism of the Stoic variety. The aim of the seminar is to present Democritus’ thought in its entirety, from physics and epistemology to anthropology and ethics.

In each of these areas, Socrates’ lesser known contemporary Democritus is an original author, probably the first to offer individual philosophical treatises on different topics. The content of the seminar will include readings of the extant fragments of Democritus’ work, along with papers based on the secondary literature.