Charles Explorer logo
🇬🇧

Conceptions of Mind in the Philosophy of the Early-Modern Period

Class at Faculty of Arts |
AFS100786

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Pojetí mysli ve filosofii raného novověku

1. Úvod

2. Descartes, Res cogitans a čistý intelekt (Meditace. II)

3. Descartes, Lidské a živočišné mysli (Meditace VI; Rozprava o metodě V)

4. Hobbes: Materialistická kritika Descarta (Třetí námitky a Leviathan, kap. 1-5,

34).

5. Malebranche: Žádná idea mysli (Recherche III.ii.7 a vysvětlení XI).

6. Locke: Kritika Descartova pojetí res cogitans (Esej II.i a xxiii; IV.iii.6).

7. Spinoza: Mysl jako idea těla (Etika II, 1-14).

8. Leibniz: Percepce a apercepce (NE Předmluva, Mon. §§1-31).

9. Berkeley: Mysl jako princip aktivity (Principy §§25-28, §89, §§135-147).

10. Hume: Mysl bez jednoduchosti (Treatise I.iv.6; Zkoumání

9).

11. Condillac: Pozornost a reflexe (Esej o původu lidského poznání, kapitoly 3-5)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Filosofové v raném novověku měli velmi rozmanitá pojetí mysli, ale všichni reagovali na Descartovu res cogitans. V našem kursu se budeme nejprve zabývat Descartem samým a pak reakcemi u Hobbese, Malebranche, Locka, Spinozy, Leibnize, Berkeleyho, Huma, a Condillaca.

Náš zájem se soustředí na otázky, co je u těchto jednotlivých filosofů podstatou mysli a, jak ta podstata se vztahuje k schopnostem a činnostem mysli. Zvláštní pozornost budeme věnovat roli pojmu substance a pojetí vědomí.

Budeme se zabývat rovněž pochybnostmi (hlavně Malebranchovými a Lockovými) ohledně našich schopností podstatu mysli vůbec poznat. Dále budeme se zabývat pojetím nevědomí (hlavně u Leibnize a Huma) a pochopením sebeuvědomování (hlavně u Spinozy, Leibnize a Berkeleyho).

U každého autora budeme i zkoumat vztahy k současné filosofii mysli.