Charles Explorer logo
🇬🇧

Tutorial Course II

Class at Faculty of Arts |
AFS100794

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

TUTORSKÝ KURS

Cíl tutorského kursu: naučit studenty prvého ročníku základním dovednostem při psaní a práci s odbornými texty; umožnit intenzivnější komunikaci a předávání zkušeností mezi staršími a mladšími studenty.

Základní principy kursu:

Tutorský kurs je volitelným kursem určeným pro studenty prvního ročníku.

Tutory se mohou stát doktorandi či studenti vyšších ročníků (tj. navazujícího magisterského studia či druhého cyklu pětiletého magisterského studia).

Počet studentů, kteří se do kursu mohou přihlásit, je omezen počtem (dobrovolných) tutorů: maximálně 3 studenti na jednoho tutora.

Kurs probíhá pod dozorem některého z vyučujících ÚFaR, který také udílí tutorům i jimi vedeným studentům atesty.

Obsah tutorského kursu:

Studenti nižších ročníků se před zahájením kursu přihlásí k některému z tutorů. Vyučující vykonávající nad tutorským kursem dozor má po dohodě s tutory pravomoc přeřadit studenty k jinému tutorovi, než ke kterému se studenti původně přihlásili (typicky při nepoměrném počtu studentů přihlášených k jednotlivým tutorům). Pokud student s takovým přeřazením nesouhlasí, má právo od přihlášení do kursu odstoupit.

Studenti během dvousemestrálního kursu plní za spolupráce tutorů následující úkoly:

- v zimním semestru (a) vypracují shrnutí (anotaci) jedné z knih z povinného seznamu literatury k přijímací zkoušce, a to ve dvojím rozsahu: půl a dvě stránky (normostrany); (b) vypracují shrnutí (anotaci) cizojazyčného odborného článku či kapitoly cizojazyčné odborné knihy (opět ve dvojím rozsahu stejně jako v bodě (a)); (c) připraví referát vybraného úseku některé z knih z povinného seznamu literatury k některé ze zkoušek v rámci skeletových seminářů studijního plánu; referát bude seminárně diskutován ve skupinkách pod vedením tutorů. - v letním semestru (a) vytvoří seminární práci o rozsahu 10-15 normostran věnovanou vybranému primárnímu filosofickému textu, v niž budou využity alespoň dva tituly sekundární literatury k tomuto primárnímu textu; práci musí studenti během semestru alespoň dvakrát individuálně konsultovat se svým tutorem; (b) v průběhu semestru budou předběžné verze své seminární práce jedenkrát ústně presentovat na kolokviu pod vedením tutorů.

Texty k anotacím a referátům volí tutoři s přihlédnutím k přání vedených studentů. Téma seminární práce volí studenti ve spolupráci s tutory. Tutor má ve všech případech právo veta a definitivního rozhodnutí o titulech resp. tématech.

Studenti své práce odevzdávají tutorům v tištěné i elektronické podobě.

Úkol tutorů je dvojí: (1) pomoc při plnění jednotlivých úkolů a jejich hodnocení; (2) konkrétní rada při orientaci nastupujících studentů ve studijních záležitostech.

Tutor rozhoduje o tom, zda studentem vypracované práce splňují požadovaná kriteria, případně stanoví požadavky k jejich přepracování.

Způsob vedení svěřených studentů (individuální přístup, práce ve skupině apod.) je ponechán na rozhodnutí tutora.

Tutor předkládá vyučujícímu, který vykonává nad tutorským kursem dozor, úspěšné práce k nahlédnutí a kontrole, tlumočí mu pravidelně důležité problémy, s nimiž se jeho studenti při orientaci ve studijních záležitostech setkávají, a po skončení celého kursu mu odevzdává shrnující tutorskou zprávu.

Po skončení zimního semestru mají studenti nárok změnit na letní semestr tutora, ovšem při respektování kapacity maximálně tří studentů na jednoho tutora.

Atesty:

Studenti získají za úspěšné vypracování všech výše zmíněných úkolů dva zápočty (jeden za úkoly v zimním, druhý za úkoly v letním semestru).

Tutoři získají za úspěšné vedení studentů dvě zkoušky, jednu za zimní a druhou za letní semestr (v případě pregraduálních studentů), případně splnění jedné povinnosti svého studijního plánu po skončení celého kursu (v případě doktorandů).

Přihlášky:

Studenti 1. ročníku se hlásí do tutorského kursu zápisem do přihlašovacího formuláře v knihovně ÚfaR-u cca. v prvních dvou týdnech zimního semestru. Definitivní přiřazení studentů tutorům probíhá na schůzce tutorů se studenty, konající se zpravidla bezprostředně po uzávěrce zápisu do tutorského kursu. Konkrétní termíny pro daný akademický rok budou včas vyvěšeny na nástěnce a na webových stránkách.

Zájemci o tutorování z řad studentů vyšších ročníků a doktorandů se hlásí vyučujícímu vykonávajícímu nad tutorským kursem dozor (v současnosti dr. Jan Palkoska, kontakt viz níže) buď osobně v konsultačních hodinách nebo e-mailem kdykoli v průběhu zkouškového období po letním semestru bezprostředně předcházejícím akademickému roku, pro nějž se student do tutorského kursu hlásí. Konečné rozhodnutí o tom, kterým zájemcům bude tutorování umožněno, je v kompetenci ředitele ÚFaR-u po poradě s vyučujícím vykonávajícím nad tutorským kursem dozor a se studijním poradcem. O tomto rozhodnutí budou zájemci vyrozuměni e-mailem nejpozději 30.9. příslušného roku.

Aktuální kontakt: dr. Jan Palkoska, m.č. 222, e-mail: jan.palkoska@seznam.cz