Charles Explorer logo
🇬🇧

Introductory School Experience

Class at Faculty of Arts |
AFS200001

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Úvodní praxe se zaměřuje na zprostředkování prvních zkušeností budoucích učitelů s realitou škol, a to z pozice pozorovatele pedagogického dění. Plní funkci formativní (motivace k profesi a ke studiu teoretických pedagogicko- psychologických disciplín), funkci informativní (rozvoj konkrétních představ studentů o pedagogických jevech, vnímání pracovní a sociální atmosféry škol, ilustrace a verifikace teoretické výuky) a funkci instrumentální (utváření pozorovacího citu a rozvíjení dovednosti pedagogicky „vidět a slyšet“, dovednosti orientovat se v pedagogických situacích a pozorované jevy dokumentovat). Po dohodě s fakultním učitelem student asistuje při výuce a může též přebírat některé z jeho úkolů (příprava materiálů, plánování výuky, hodnocení, doučování atp.). Obsahová náplň předmětu: Studenti se v rámci praxe zaměřují na následující oblasti:

1. Organizační struktura školy

2. Povinná dokumentace školy

3. Školní vzdělávací program a jeho přizpůsobení konkrétním potřebám školy

4. Utváření mravního vědomí, postojů a jednání ve výuce

5. Možnosti školy ve výchovném působení: Utváření mravního vědomí, postojů a jednání ve výuce

6. Mezipředmětové vztahy - integrace učiva různých předmětů a/nebo předmětů a průřezových témat;

7. Projektové vyučování

8. Pozorování činnosti učitele z hlediska řízení učební činnosti (provázanost cílů – obsahu – forem – metod - hodnocení), zvládání chování žáků, pedagogické komunikace

9. Intervence učitele v pedagogických situacích. Způsoby rozvíjení sociálních dovedností žáků v pozorované výuce nebo jiném edukačním prostředí.

10. Inovativní přístupy ve výuce. Scénické (performační, divadelní) aspekty objevující se v průběhu běžných vyučovacích hodin

11. Spolupráce rodiny a školy

12. Další vzdělávaní pedagogických pracovníků

13. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - práce ve výuce se žákem s SPU, s ADHD sy, s mimořádně nadaným žákem, se žákem s odlišným mateřským jazykem, se žákem zdravotně znevýhodněným, se žákem sociálně znevýhodněným)

14. Preventivní práce s rizikovým chováním u dětí a mládeže (ve třídě, ve škole), seznámení s Minimálním preventivním programem a s Minimálním preventivním programem proti šikaně