Charles Explorer logo
🇬🇧

Early -modern Philosophy B

Class at Faculty of Arts |
AFS200013

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.     Locke proti vrozeným poznatkům (Esej 1.2 a 1.4) 2.     Locke o dvou zkušenostních pramenech idejí (Esej 2.1) 3.     Locke o poznání hmotné a duševní substance (Esej 2.23) 4.     Locke o rozsahu poznání a vědy (Esej 4.3) 5.     Berkeley proti abstraktním idejím (Principy, Úvod) 6.     Berkeleyho idealismus a odmítání hmotné substance (Principy, §§1-33) 7.     Berkeley o poznání konečných duší a o Boží duši (Principy §§135-147) 8.     Berkeleyho instrumentalistické pojetí vědy (Principy §§101-110; a De motu §§1-37) 9.     Hume o materiálu myšlení a poznání (Pojednání 1.1.1-4) 10.  Hume o kausalitě (Zkoumání 4 a 7) 11.  Humova skepse vůči já (Pojednání 1.4.6) 12.  Humeova kritika zázraků a důkazů Boží existence (Zkoumání 10, 11)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Zkušenost a poznání Zkušenost či empirie je pro empiriky jediným původním zdrojem poznání. V našem jednosemestrálním kurzu prozkoumáme, jak podle tří autorů raného novověku: Johna Locka, George Berkeleyho a Davida Huma, nabýváme poznání vnějšího a vnitřního světa, morálky, matematiky a Boha, na základě naší zkušenosti. V průběhu kurzu uvidíme, že podle výše zmíněných filosofů, je naše poznání značně omezené, a že ne každý je v konečném důsledku empirikem v přísném slova smyslu. Předmět “Novověká filosofie B” je doplňujícím kurzem k předmětu “Novověká filosofie A”, je s ním obsahově těsně provázán a studenti jej plní současně s ním (ve stejném akademickém roce). Je zaměřen na intenzivní rozbor primárních textů. Konkrétní náplň kurzu může v jednotlivých semestrech doznávat dílčích změn, tj. přesouvat váhu mezi dílčími tematickými okruhy, ovšem při zachování důrazu na získání důkladné znalosti primární literatury, již si musí studenti osvojit pro složení bakalářské zkoušky. Jde v zásadě o následující tematické okruhy: (1) ontologie: problematika konečné a nekonečné substance; psychofyzický problém; povaha a existence matérie; filosofie přírody; problém osoby; pojetí kauzality; důkazy boží existence; (2) epistemologie: metodická skepse a její překonání; ideje a reprezentace reality; vědění a věda; filosofická estetika; (3) filosofie mysli: povaha mysli; teorie subjektivity, vědomí a sebevědomí (4) politická filosofie: přirozený stav a přirozený zákon; koncepce společenské smlouvy; pojetí vlastnictví.