Charles Explorer logo
🇬🇧

Ancient Greek Tutorial

Class at Faculty of Arts |
AFS400002

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

FF UK, ÚFaR (ZS 2014)

ŘECKÉ MINIMUM

Ancient Greek Tutorial

Konání: Čt 14:10, místnost 217 vedení: Jakub Jinek

Požadavky: zápočet - písemný jazykový test (Bc2); zkouška - písemný jazykový test a ústní překlad (Bc1)

Anotace

Kurs má pomoci studentům zpřístupnit řeckou filosofickou tradici v jejím vlastním jazyce. Zaměříme se na základní gramatické struktury a odbornou filosofickou terminologii, které budou ilustrovány na filosofických textech s dvojím cílem: jednak ukázat, jaký význam má chápání jazykových jevů pro filosofickou interpretaci, jednak předvést "ontologickou přiměřenost" řečtiny (Schadewaldt). Součástí výkladu bude i seznámení se základními nástroji filosofické četby v řečtině - se slovníky, příručkami, indexy a rovněž významnými edicemi.

Program 1. Úvodní hodina (2. 10.) 2. Alfabéta. Její výslovnost a přepis. Přízvuk. Příklonky a předklonky (16. 10.) 3. Přehled skloňování. Člen. Substantiva druhé deklinace (23. 10.) 4. Substantiva první deklinace. Adjektiva první a druhé deklinace (30. 10.) 5. Přehled časování. Prézens a futurum aktiva (6. 11.) 6. Prézens a futurum mediopasiva (13. 11.) 7. Třetí deklinace - souhláskové kmeny (20. 11.) 8. Třetí deklinace - -kmeny a samohláskové kmeny (4. 12.) 9. Participium aktiva a media. Slovesné adjektivum (11. 12.) 10. Číslovky. Přehled předložek (18. 12.) 11. Základy slovotvorby (8. 1.)

Literatura

F. Ast, Lexicon Platonicum sive vocum Platonicarum index, I-III, Leipzig 1835-1838.

A. Bartoněk, Řecko-latinská syntax v evropském kontextu, Brno 2008.

H. Bonitz, Index Aristotelicus, Berlin 1870.

Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, vyd. H. Cancik aj., I-XVI, Stuttgart 1996-2003.

R. Dodds, Řekové a iracionálno, Praha 2000.

A. Dunshirn, Griechisch für das Philosophiestudium, Wien 2008.

K. Floss - M. Navrátil, Úvod do řecké filosofické terminologie a četby, Olomouc 2000.

H. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch, I-III, Heidelberg 1973-1979.

K. Held, Heraklit, Parmenides und der Anfang der Philosophie und Wissenschaft. Eine phänomenologische Besinnung, Berlin - New York 1980.

J. Hnátek et al., Cvičebnice jazyka řeckého, Praha 1950.

O. Höffe (vyd.), Aristoteles-Lexikon, Stuttgart 2005.

F. Horáček - R. Chlup, Učebnice klasické řečtiny, Praha 2012.

Ch. Horn - Ch. Rapp (vyd.), Wörterbuch der antiken Philosophie, München 2002.

H. G. Liddel - R. Schott, A Greek-English Lexicon, Oxford 1996.

D. Muchnová, Souhrn starořecké gramatiky, Praha 2000, 20082.

D. Muchnová, Syntax klasické řečtiny, Praha 2004.

J. Niederle - V. Niederle - L. Varcl, Mluvnice řeckého jazyka, Praha 1974.

C. W. E. Peckett - A. R. Munday, Thrasymachos. Učebnice starořečtiny, Praha 1995.

P. Rezek (vyd.), Kosmos a živly, Praha 1992.

P. Rezek (vyd.), Mýtus, epos a logos, Praha 2001.

A. Rijksbaron, The Syntax and Semantics of the Verb in Classical Greek, Amsterdam 20023.

J. Ritter aj. (vyd.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, I-XIII, Basel - Stuttgart 1971-2007.

W. Schadewaldt, Die Anfänge der Philosophie bei den Griechen, Frankfurt a. M. 1978.

H. Schmitz, Der Ursprung des Gegenstandes. Vom Parmenides bis Demokrit, Bonn 1988.

E. Schwyzer, Griechische Grammatik, München 1939-1971.

Slovník antické kultury, Praha 1974.

G. Steadman, Plato’s Symposium. Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary, [online] 2009.

L. Svoboda (vyd.), Encyklopedie antiky, Praha 1973.

H. W. Smyth, Greek Grammar, Cambridge (Mass.) 1976.

Internetové zdroje http://urls.ff.cuni.cz/studium/UVODFRVS3.htm#DicInv22

- stránka ÚŘLS FF UK se základními informacemi o studiu řečtiny včetně mnohých odkazů http://www.textkit.com/greek_grammar.php

- řada řeckých materiálů a užitečných odkazů http://socrates.berkeley.edu/~ancgreek/

- internetová cvičebnice řečtiny http://www.gottwein.de/graeca/inhalt.php

- řada informací, textů a jiných materiálů ke studiu řečtiny, obsahuje rovněž internetový výukový kurs, slovník; je možné zde rovněž stáhnout programy/makra ke psaní řečtiny ve standardním kódování UNICODE http://www.perseus.tufts.edu/hopper/

- databáze antických textů. Obsahuje rovněž některé komentáře, gramatické učebnice a slovníky (zejména Liddle-Scott). http://www.thessalonica.org.ru/en

- program pro psaní řečtiny na počítači