Charles Explorer logo
🇬🇧

Martin Heidegger: What is Metaphysics?

Class at Faculty of Arts |
AFS500081

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Martin Heidegger: Co je metafyzika?

ZS 2012/2013

Václav Němec, Ph.D.

Kurs je věnován četbě textu Heideggerovy nástupní profesorské přednášky z roku 1929 publikované pod názvem "Co je metafyzika?" - včetně úvodu a doslovu, které byly sepsány o několik let později (1949, resp. 1943). Tyto texty se pokusíme zasadit do kontextu s dalšími Heideggerovými díly (zejména Bytí a čas, O podstatě základu či O humanismu) i texty jiných autorů, jimiž jsou některé klíčové koncepty a motivy Heideggerovy přednášky inspirovány (především Pojem úzkosti S. Kierkegaarda). Zároveň se seznámíme s několika kritickými ohlasy a polemikami, jež Heidegger tímto svým textem vyvolal u svých současníků (např. R. Carnapa či E. Tugendhata), i s některými koncepcemi jeho následovníků, kteří na motivy přednášky Co je metafyzika? rozmanitými způsoby navazovali (J.-P. Sartre, J. Patočka).

Text bude čten ve dvojjazyčném německo-českém vydání. Znalost němčiny je vítána, ale není podmínkou: budeme vycházet primárně z českého překladu s přihlédnutím k německému originálu.

Kurs si lze zapsat jako magisterský nebo jako volitelný kurs (i v bakalářském studiu).

Atestace: Za kurs lze získat zápočet. Podmínkou získání zápočtu je (kromě aktivní účasti na semináři) vypracování referátu či seminární práce. Požadovaný rozsah práce je 6-10 ns.

Primární literatura:

- M. Heidegger, Co je metafyzika?, přel. I. Chvatík, Praha 2006.

- M. Heidegger, Bytí a čas, přel. I. Chvatík, P. Kouba, M. Petříček, J. Němec, Praha 1996.

- M. Heidegger, O humanismu, přel. P. Kurka, Praha 2000.

- M. Heidegger, Wom Wesen des Grundes, Frankfurt am Main 1949.

- S. Kierkegaard, The concept of anxiety : a simple psychologically orienting deliberation on the dogmatic issue of hereditary sin, Princeton 1980.

- J. Patočka, "Negativní platonismus", in: Péče o duši I, Praha 1996, str. 303-336.

- J.-P. Sartre, Bytí a nicota, přel. O. Kuba, Praha 2006.

Sekundární literatura:

- R. Carnap, "Die Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache", in: Erkenntnis 2/1931, str. 219-241; čes. překl. "Překonání metafyziky logickou analýzou jazyka", in: Filosofický časopis 4/1991, str. 662-641.

- S. N. Elkholy, Heidegger and a Metaphysics of Feeling : Angst and the Finitude of Being, London 2008.

- B. Ferreira, Stimmung bei Heidegger. Das Phänomen der Stimmung im Kontext von Heideggers Existenzialanalyse des Dasein, Dordrecht 2002.

- J. Patočka, "Nicota, absolutní pozice a zápor", in: Péče o duši III, Praha 2002, str. 652-668.

- R. Perkins (vyd.), The concept of anxiety. International Kierkegaard commentary 8, Macon (USA) 1985.

- R. Regvald, Heidegger et le probléme du néant, Dordrecht 1987.

- A. Rosales, Transzendenz und Differenz. Ein Beitrag zum Problem der ontologischen Differenz beim frühen Heidegger, Haag 1970.

- J. Taubes, "Vom Adverb ‚Nichts‘ zum Substantiv ‚das Nichts‘. Überlegungen zu Heideggers Frage nach dem Nichts", in: Positionen der Negativität. Poetik und Hermeneutik 6, vyd. H. Heinrich, München 1975, str. 141-153.

- E. Tugendhat, "Das Sein und das Nichts", in: Philosophische Aufsätze, Frankfurt am Main, 1992, str. 44-50.