Charles Explorer logo
🇬🇧

The concept of number between dialectic, metaphysics and mathematics. (Plato, Aristotle and the early Academy)

Class at Faculty of Arts |
AFS500094

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus: 1) Úvod do problematiky a začátek četby: Met. I,6,987a29-988a17 2) Pokračování: Met. I,6 + Met. I,9,990b1-991a8 3) Dokončení Met. I. 4) Met. XIV,1,1087b4-1088b13 (vynechat a referovat kroky argumentace: 1087b12-33) 5) Met. XIV,2,1088b28-2,1090a 15 (pouze referovat 1088b14-28 a 1089a15-31) 6) Met. XIV,3,1090a16-1091a5 7) Met. XIII,6, 6,1080a15-a35; 1080b11-33 (pouze referovat závěr kap. XII,10 a úvod XIII,1; vynechat 1080a36-b11) 8) Met. XIII,7,1080b37-1081a29; 1081b35-1082a26 (pouze referovat kroky argumentace: 1081a29-b35) 9) Met. XIII,8,1083a20-1083b8 (nejsou ideje, ale jsou matematické předměty); 1083b36-1084b2 (číslo neomezené a omezené) 10) Met. XIII,9,1085b5-1086a14 (Speusippos, Xenokratés jednota a mnohost) 11) Speusippos:

Ps-Iamblichos, Theologumena arithmeticae, 61,82-85 (Parente 122, O pythagorejských číslech);

Theofrastos, Met. 11,4a23 (Parente 87) 12) Xenokratés:

Sextos Empeirikos, Adv. log. I,147-149 (nauka o principech - Parente 83)

Theofrastos, Met. VI a 23 (nauka o principech - Parente 100)

Alexandr, Afr. In Arist. Top, 429 (duše a číslo - Parente 174) + Arist. Top. IV,6,127b13 (P 175)

Plútarchos, De procr. an. Tim. 1,1012d (duše a číslo - Parente 188)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základem kursu bude komentovaná četba vybraných pasáží Aristotelovy Metafyziky (knihy I; XIII; XIV - viz sylabus), které jsou věnovány kritice platónského pojetí idejí a čísel. Aristotelův výklad Platónovy nauky o idejích a číslech (a tzv. nauce o principech - jednu a neurčité dvojici) se s obsahem Platónových dialogů (Faidón, Ústava, Symposion, Timaios, Filébos) shoduje pouze částečně. V některých ohledech dokonce Platónovi přičítá myšlenky, které v Platónových dialozích nejsou přítomny vůbec, nebo se dokonce s nimi zdají být ve sporu.

Cílem kursu je porovnat aristotelskou kritiku nauky o principech u platoniků s Platónovými dialogy a pokusit se o výklad jejích hlavních bodů. Zároveň by se mělo podařit rozlišit Aristotelovy interpretace Platóna od názorů, jež bývají připisovány Platónovým pokračovatelům v Akademii, především Speusippovi a Xenokratovi. Součástí kursu je proto také četba a výklad části dochovaných zlomků, které obsahují Speusippovu nauku o "matematických číslech" a "geometrických obrazcích", a výklad Xenokratových úvah o principech a o pojetí duše a čísla jako samopohybu, jímž tento myslitel reaguje na popis duše z Platónova dialogu Tímaios.