Charles Explorer logo
🇬🇧

Conceptions and Methods for Teaching Philosophy

Class at Faculty of Arts |
AFS500107

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Požadavky k zápočtu - aktivní účast na semináři - příprava, uskutečnění a reflexe vlastního pedagogického výstupu

- příprava výpisků z vybraného článku věnovaného některé metodě či vyučované dovednosti a stručná písemná reflexe jeho obsahu

- dobrovolný úkol - příprava a realizace jednorázové akce či dlouhodobější činnosti pro středoškolské studenty se zájmem o filosofii Na začátku kursu dostanou účastníci podrobná kritéria pro jednotlivé požadavky.  

Struktura kursu  

I. Úvod   1.       Očekávání účastníků a organizace kursu 2.       Koncepce výuky filosofie - diskuse na základě odborné literatury  

II. Složky pedagogického procesu (aneb metody a dovednosti)  

Tento blok bude tvořit jádro celého kursu.  

Z formálního hlediska bude složen: 1.       Ze čtyř postupně vkládaných seminářů, jejichž obsahem budou zvolenými metodami nebo rozvíjenými dovednostmi určené výstupy obou vyučujících, spojené s reflexí předvedených postupů ze strany ostatních účastníků kursu. 2.       Ze seminářů, na nichž budou své pedagogické výstupy prezentovat a reflektovat studenti.  

Z obsahového hlediska se zaměříme na složky pedagogického procesu (metody či dovednosti), vybrané dle zájmu studentů z následující nabídky: 1.       Výklad, umění vysvětlovat, umění ukazovat a vizuální pomůcky (zápis na tabuli, dataprojektor,…) 2.        Testy, eseje, závěrečné (maturitní) práce a jiné písemné výstupy studentů - učení směřující k písemným výstupům, jejich zadávání a hodnocení 3.       Ústní zkoušení - pokládání otázek a hodnocení odpovědí 4.       Využití videa (hraných či dokumentárních filmů) ve výuce filosofie + příprava úkolů spojených se sledováním videa (pracovní listy, písemné reflexe, diskuse apod.) 5.       Filosofické exkurse a jiné aktivity mimo budovu školy 6.       Práce s pojmy - zobecňování, definování, vztahy mezi pojmy 7.       Argumentace - odhalování předpokladů, struktura argumentů, argumentační chyby 8.       Práce s textem - dílčí čtenářské dovednosti a možnosti jejich rozvíjení 9.       Myšlenkové experimenty 10.    Samostudium a domácí úkoly, referáty 11.    Využití počítačů ve výuce 12.    Zkušenostní učení 13.    Dramatické postupy 14.    Projekty a dlouhodobé činnosti  

III. Závěrečné syntézy a reflexe   1.       Výhody a nevýhody různých metod - jedno (studenty zvolené) téma pedagogicky zpracované pomocí různých metod + reflexe jejich silných a slabých stránek 2.       Diskuse nad otázkami "co je filosofie?" a "co a jak z filosofie učit?"

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs je určen pro všechny studenty, kteří mají zájem vyučovat filosofii (zejména na střední škole), uvažují o tom nebo by rádi z jiných důvodů rozvíjeli své pedagogické schopnosti. Převážná část kursu bude věnována konkrétním vzdělávacím metodám a možnostem rozvoje základních dovedností spojených s pěstováním filosofie.

Jednotlivé semináře budou zahrnovat výklad vyučujících, především však přímé zkoušení různých metod či postupů, společné hodnocení jednotlivých výstupů a řízenou diskusi (mimo jiné na základě odborné filosoficko-didaktické literatury).