Charles Explorer logo
🇬🇧

Natural Law without Nature II

Class at Faculty of Arts |
AFS500108

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs je věnován četbě vybraných textů filosofů práva a právních teoretiků 20. století. Jeho cílem je představit některé pozice v rámci moderních diskusí o zdrojích legitimity práva v kontinentální Evropě, zejména v Německu druhé poloviny 20. stol.

Na programu budou texty několika právních filosofů (např. G.

Radbrucha, A. Kaufmanna, W.

Maihofera, H. Welzela), kteří sice odmítají právní positivismus, avšak zdráhají se resuscitovat klasické přirozenoprávní teorie a hledají nová teoretická východiska, jež by jim umožnila nově promyslet intence tradičního iusnaturalismu bez užití pojmu přirozenosti.

Přitom bude možno sledovat, do jaké míry se tito právní teoretikové nechávají inspirovat moderními filosofickými směry, jako je novokantovství, fenomenologie, filosofie existence či hermeneutika.