Charles Explorer logo
🇬🇧

Leibniz, Nouveaux essais, II/27 (Translation of Philosophical Texts)

Class at Faculty of Arts |
AFS500131

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Leibniz, Nouveaux essais, II/27 (Filosofický překlad)

V kursu "Filosofický překlad" se studenti na konkrétním příkladu podrobně seznámí se specifickými nároky, které klade překládání filosofických textů. Základem bude Leibnizova polemika s Lockovým pojetím osobní identity, již Leibniz zformuloval v "Nouveaux essais sur l’entendement humain". Ve druhé knize, kap. 27 - "Ce qu’est qu’identité ou diversité" - Leibniz kriticky probírá Lockovy argumenty z jeho Eseje o lidském rozumu, kap. "O identitě a různosti".

Text patří mezi klasická filosofická pojednání o problému osobní identity. Vykazuje i jisté literární kvality, které souvisí nejen s tím, že je psán formou dialogu, ale i s Leibnizovým hutným a precizním způsobem vyjadřování. Každý účastník semináře přeloží alespoň jeden přidělený text a bude alespoň jednou vykonávat funkci hlavního korektora překladu jiného studenta. V závislosti na průběhu semináře (čase a zájmu studentů) můžeme v závěru semestru přejít od praxe překládání k její filosofické reflexi, neboť téma překladu se stalo význačným tématem filosofie 20. století (v hermeneutice, dekonstrukci apod.).