Charles Explorer logo
🇬🇧

Bachelor Seminar I - Institute of Czech History

Class at Faculty of Arts |
AHS110031

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tento kód slouží

- pro zápis prvního roku bakalářského semináře na Ústavu českých dějin pro studenty samostatného (jednooborového) bakalářského oboru historie, kteří nastoupili v roce 2019 a později. Doporučený zápis je ve druhém úseku (ročníku) studia.

- pro zápis bakalářského semináře na Ústavu českých dějin pro studenty sdruženého (dvouoborového) bakalářského oboru historie, kteří nastoupili v roce 2019 a později. Doporučený zápis je ve druhém až třetím úseku (ročníku) studia.

- pro zápis bakalářského semináře na Ústavu českých dějin studenty demografie ve specializaci s historií. Doporučený zápis je ve třetím úseku (ročníku) studia.

Kurz je dvousemestrální, ukončený zápočtem v zimním semestru a zkouškou v letním. Za úspěšné ukončení kurzu student získává 4 kredity.

Student si vybírá výuku svého školitele bakalářské práce (či práce seminární, pokud píše bakalářskou práci na druhém oboru) z paralelně realizovaných kurzů s těmito tématy (řazeno zhruba chronologicky):

Jakub Izdný: Nejstarší české dějiny ve středoevropském kontextu

Josef Žemlička: Dějiny středověkého osídlení

Lenka Bobková: Král a ti druzí ve středověké České koruně

Jaroslav Svátek: Kulturní dějiny pozdního středověku

Blanka Zilynská: České dějiny pozdního středověku: společnost, kultura, myšlení

Jan Zdichynec: Církev a náboženství v předmoderní době

Jaroslava Hausenblasová: Panovník a společnost českých zemí. Politické, hospodářské a kulturní proměny v raném novověku (16. - 18. stol.)

Marie Koldinská: Aristokraté, žoldnéři, vizionáři. Člověk v českých dějinách 1500-1800

Daniela Tinková: Osvícenství a proměny preindustriální společnosti 1680-1820

Magdalena Pokorná: „Národ sobě“ – emancipace české společnosti 1818-1918

Ivan Šedivý: Násilí, revoluce, války a vojenství v moderních a soudobých českých dějinách

Milan Hlavačka: Všední den v memoárové literatuře 1800 – 1945

Miroslav Michela: Češi a jejich sousedé

Jana Čechurová: Problémy české společnosti ve 20. století

Jan Randák: Československá společnost v soudobých dějinách (1945-1992)

Jan Rychlík: Československo/Česká a Slovenská republika 1945-2004

Michal Stehlík: Muzejnictví

Zdeněk Beneš: Dějiny dějepisectví - soudobá česká historická kultura

Kamil Činátl: Dějiny, paměť a vzdělávání

Marek Fapšo: Historiografie a didaktika

Sylaby předmětů s anotacemi jednotlivých kurzů, požadavky na atestace a doporučená literatura jsou v příloze vloženy jako samostatné soubory PDF podle jmen vyučujících.

Study programmes