Charles Explorer logo
🇬🇧

The King and the Others (Bohemian Late Medieval society and culture)

Class at Faculty of Arts |
AHS110316

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

KRÁL A TI DRUZÍ

Specializační, bakalářský a diplomní seminář

ZS, LS prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. středa 12,30–14,00, P 201

Anotace:

Seminář se v širokém spektru zabývá pozdně středověkou a raně novověkou společností na území České koruny. Současně zahrnuje i problematiku českého státu 14.–16. století.

Atestace: zápočet (podmínkou udělení je aktivní účast v semináři a zpracování dílčí části vybraného tématu) zkouška / klauzurní práce = písemná seminární práce rozsahu 20–30 stran

Sylabus

Seminář Král a ti druzí I je zaměřen na badatelské otázky týkající se dvora a rezidencí, symbolů a rituálů, mecenášství, právní kultury, vzdělanosti, kulturních aktivit ap. Zvláštní pozornost věnuje šlechtě, jednotlivým rodům, jejich společensko-politickému postavení i kulturně společenské úloze. Zahrnuje i otázky politicko-státní v rámci České koruny 14.–1. poloviny 16. století. Výuka se modifikuje na základě témat zadaných seminárních, bakalářských a magisterských diplomových prací, od nichž se odvíjí doporučená literatura. Pozornost je věnována metodám, které mohou posluchači využít při psaní své práce, jakož i obecnějším teoriím, které mají dopad na nahlížení a studium středověké společnosti. Některé prameny (včetně ikonografických) jsou analyzovány a interpretovány na základě individuální přípravy v semináři.

Základní literatura

• ALTHOFF, Gerd, Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im Mittelalter, Darmstadt 2003.

• ANTONÍN, Robert, Ideální panovník českého středověku, Praha 2013.

• ANTONÍN, Robert/ BOROVSKÝ, Tomáš, Panovnické vjezdy na středověké Moravě, Brno 2009.

• BOBKOVÁ, Lenka a VELIČKA, Tomáš ve spolupráci s Mladou Holou a Janem Zdichyncem, Jan Zhořelecký. Třetí syn Karla IV., Praha 2016.

• Člověk českého středověku, edd. Martin NODL – František ŠMAHEL, Praha 2002.

• ČORNEJ, Petr, Tajemství českých kronik, Praha 1987, 2. vyd. 2005.

• DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana/ ZELENKA, Jan, Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců, Praha 2011.

• DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana, Královský dvůr Václava II., České Budějovice 2011.

• Dvory a rezidence ve středověku, I–III, edd. Dana DVOŘÁČKOVÁ – Jan ZELENKA, Praha 2007–2009.

• HOFFMANN, František, Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha 2008.

• HOLÁ, Mlada, Holdovací cesty českých panovníků do Vratislavi -- V pozdním středověku a raném novověku (1437–1617), Praha 2012.

• IWAŃCZAK. Wojciech, Po stopách rytířských příběhů, Praha 2001.

• IWAŃCZAK, Wojciech, Lidé meče, modlitby a práce, Praha 2012.

• KRÁL, Pavel, Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550–1650, České Budějovice, Historický ústav Jihočeské univerzity 2002.

• Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta prof. Františku Kavkovi k nedožitým 85. narozeninám, edd. Lenka BOBKOVÁ – Mlada HOLÁ, Praha 2005.

• MACEK, Josef, Česká středověká šlechta, Praha 1996.

• MACEK, Josef, Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526), I–IV, Praha 1992–1999.

• MEZNÍK, Jaroslav, Česká a moravská šlechta ve 14. a 15. století, Sborník historický 37, 1990, s. 7–36.

• LE GOFF, Jacques, Kultura středověké Evropy, Praha 1991.

• LE GOFF, Jacques, Středověký člověk a jeho svět, Praha 1990.

• NEJEDLÝ, Martin, Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku, Praha 2003.

• Paměť urozenosti, edd. Václav BŮŽEK – Pavel KRÁL, Praha 2007.

• PETRÁŇ, Josef, Skladba pohusitské aristokracie v Čechách. Úvod do diskuze, AUC –Philosophica et historica 1, 1976, Studia historica XIV. Proměny feudální třídy v Čechách v pozdním středověku, s. 9–80.

• Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14.–15. století, edd. Martin NODL – František ŠMAHEL, Colloquia mediaevalia Pragensia 12, Praha 2009.

• Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku, edd. Martin NODL – Martin WIHODA, Brno 2008.

• SEIBT, Ferdinand, Lesk a bída středověku, Praha 1999.

• ŠIMŮNEK, Robert, Reprezentace české středověké šlechty, Praha 2013.

• ŠMAHEL, František/ NODL, Martin (edd.), Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku, Praha 2014.

Návrhy nových témat pro inspiraci:

• Literární obraz ideálního rádce panovníka

• Proč se objevilo jméno Jošt v lucemburském rodě (legenda o sv. Joštovi, relikvie, patrocinia)

• Mecenáš a fundátor Vladislav II.

• Páni z Fictumu nebo jiný, dosud monograficky nezpracovaný šlechtický rod

Témata budou přizpůsobena zájmům a zkušenostem studentů.

Study programmes