Charles Explorer logo
🇬🇧

Cultural History of the Early Modern Era

Class at Faculty of Arts |
AHS110322

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

VÝBĚROVÝ SEMINÁŘ KULTURNÍ DĚJINY RANÉHO NOVOVĚKU

ÚČD, akad. rok 2018/2019

Doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D.

Kontakt: holy@hiu.cas.cz

Anotace

Výběrový seminář je věnován vybraným aspektům široce koncipovaných kulturních dějin zemí České koruny v 16.-18. století v evropském kontextu (viz tematické okruhy dále). Jeho primárním cílem je upevnění a rozšíření historických znalostí, metodologie i praktických dovedností nutných k vytvoření samostatné historické studie: seminární, bakalářské či diplomové práce.

Atestace

ZS: zápočet (aktivní účasti v semináři a zpracování dílčí části vybraného tématu)

LS: klasifikovaná písemná práce (na úrovni zkoušky)

TEMATICKÉ OKRUHY: 1) Kulturní dějiny nebo dějiny kultury? Základní pojmy, dějiny oboru a metody výzkumu 2) Kulturní centra v českých zemích 16.-18. století, jejich význam i typologie 3) Kultura raně novověkých dvorů 4) Kulturní dějiny cestování 5) Komunikace jako prostředek kulturního transferu 6) Kulturní dějiny v konfesijní perspektivě 7) Dějiny mediální kultury 8) Kulturní dějiny dětství 9) Kulturní dějiny vedlejších zemí České koruny v 16.-18. století a jejich interakce s českými zeměmi 10) Vzdělanostní migrace obyvatel českého státu, jejich institucionální rámec a vliv na rozvoj kultury a vzdělanosti

Čech a Moravy v raném novověku

Základní literatura:

Phillipe ARIES, Geschichte der Kindheit, 6. Auflage, München 1984

Rainer BABEL - Werner PARAVICINI (ed.), Grand Tour. Adeliges Reisen und europäische Kultur vom 14. bis zum 18.

Jahrhundert, Ostfildern 2005

Wolfgang BEHRINGER, Im Zeichen des Merkur. Reichspost und Kommunikationsrevolution in der Frühen

Neuzeit,

Göttingen 2003

Lenka BOBKOVÁ (ed.), Život na šlechtickém sídle v 16.-18. století, Ústí nad Labem

Lenka BOBKOVÁ - Michaela NEUDERTOVÁ (ed.), Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997

Hartmut BOOCKMANN, Dreimal Kulturgeschichte, Alltagsgeschichte, Geschichte der materiellen Kultur, ZHF 13, 1986, s. 201-215

Dagmar BLÜMLOVÁ (ed.), 10 let kulturní historie v Historické ústavu Jihočeské univerzity, Pelhřimov 2001

Tomáš BOROVSKÝ - Jiří HANUŠ - Milan ŘEPA (edd.), Kultura jako téma a problém dějepisectví, Brno 2006

Věra BROŽOVÁ (ed.), Zikmund Winter mezi historií a uměním. Materiály z mezioborové konference (Rakovník 12.-14. prosince 1996), Rakovník [1999]

Peter BURKE, Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929-1989), Praha 2004

Peter BURKE, Variety kulturních dějin, Brno 2006

Peter BURKE, Was ist Kulturgeschichte?, Frankfurt am Main 2005

Dagmar BLÜMLOVÁ (ed.), Čeněk Zíbrt a kulturní historie. Studie a materiály. České Budějovice 2003

Václav BŮŽEK, Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních

Habsburků, České Budějovice 2006

Václav BŮŽEK - Josef HRDLIČKA - Pavel KRÁL - Zdeněk VYBÍRAL, Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha-Litomyšl 2002

Václav BŮŽEK - Josef HRDLIČKA a kol., Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních

Rožmberků a pánů z Hradce, Praha 1997

Marie L. ČERNÁ-ŠLAPÁKOVÁ, Studenti z českých zemí v Paříži, Strahovská knihovna 5-6, 1970-1971, s. 67-88

Marie L. ČERNÁ-ŠLAPÁKOVÁ, Studenti ze zemí českých na univerzitě v Orleánsu a na jiných francouzských univerzitách,

ČČH 38, 1934, s. 347-362, 548-564

Ivana ČORNEJOVÁ, Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách, Praha 2002

Ute DANIEL, Kompendium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis, Schlüsselwörter, Frankfurt am Main 2001

Natalie Zemon DAVIS, Frauen und Gesellschaft am Beginn der Neuzeit. Studien über Familie, Religion und die

Wandlungfähigkeit des sozialen Körpers, Berlin 1986

Jonathan DEWALD, The European Nobility 1400-1800, Cambridge 1996

Peter DINZELBACHER (ed.), Europäische Mentalitätsgeschichte, Stuttgart 1993

Richard van DÜLMEN, Historická antropologie: vývoj, problémy, úkoly, Praha 2002

Richard van DÜLMEN, Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století) I-III, Praha 1999-2006

Robert John Weston EVANS, Rudolf II. a jeho svět. Myšlení a kultura ve střední Evropě 1576-1612, Praha 1997

Radek FUKALA, Slezsko. Neznámá země Koruny české. Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740, České

Budějovice 2007

Josef HEJNIC - Jan MARTÍNEK, Enchiridion renatae poesis Latinae in Bohemia et Moravia cultae. Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě I-V, Praha 1966-1982

Ivan HLAVÁČEK - Ludmila HLAVÁČKOVÁ, Studenti z českých zemí a Slovenska na vídeňské universitě I., AUC-

HUCP 1, 1961, s. 97-132

Ivan HLAVÁČEK - Ludmila HLAVÁČKOVÁ, Studenti z českých zemí a Slovenska na vídeňské universitě II., AUC-

HUCP 3, 1962, fasc. 2, s. 139-169

Zdeněk HOJDA, "Kavalírské cesty" v 17. století a zájem české šlechty o Itálii, in: Itálie, Ćechy a střední Evropa,

Praha 1986, s. 216-239

Zdeněk HOJDA, Le grandezze d´Italia. Die Kavalierstouren der böhmischen Adeligen, die Kunstbetrachtung und die

Kunstsammlungen im 17. Jahrhundert, in: Hans-Bernd Harder - Hans Rothe (ed.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern, Teil III, Köln-Weimar-Wien 1993, s. 151-160

Martin HOLÝ, Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělávání šlechty na prahu novověku (1500-1620),

Praha 2010

Karel HRDINA, Čechové na gymnasiu ve Zhořelci, in: Přátelé čsl. starožitností svému učiteli. K šedesátinám J. V.

Šimáka,

Příloha ČSPS 38, č. 2-3, Praha 1930, s. 85-98

Karel HRDINA, Studenti z českých zemí na vysokých školách v cizině, VKČSN 28-29, 1919-1920, s. 32-66

G. G. IGGERS, Dějepisectví ve 20. stoletím, Praha 2002

Josef JANÁČEK, Rudolf II. a jeho doba, Praha 1987

Josef JANÁČEK, Valdštejn a jeho doba, Praha 1978

Josef JANÁČEK, Ženy české renesance, Praha 1977

Josef JIREČEK, Jan Hodějovský z Hodějova, jeho rod i působení a latinští básníci tovaryšstva jeho, Praha 1884

Tomáš KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008

Marie KOLDINSKÁ, Každodennost renesančního aristokrata, Praha - Litomyšl 2001

Marie KOLDINSKÁ, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta intelektuála k popravišti, Praha - Litomyšl 2004

Milan KOPECKÝ, Český humanismus, Praha 1988

Milena LENDEROVÁ, Kulturní dějiny? Kulturní dějiny!, Theatrum historiae 2, 2007, s. 7-26

Antoni MĄCZAK, Travel in Early Modern Europe, Cambridge 1995

Jaroslav MAREK, Kultura jako téma a problém dějepisectví, ČČH 90, 1992, s. 491-506

Petr MAŤA, Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004

Michael MAURER, Kulturgeschichte. Eine Einführung, Köln - Weimar - Wien 2008

Michael MITTERAUER, Sozialgeschichte der Jugend, Frankfurt am Main 1986

Hans-Ulrich MUSOLFF, Erziehung und Bildung in der Renaissance. Von Vergerio bis Montaigne, Köln - Weimar -

Wien 1997

Hans-Ulrich MUSOLFF - Anja-Silvia GÖING (ed.), Anfänge und Grundlegungen moderner Pädagogik im 16. und 17.

Jahrhundert, Köln-Weimar-Wien 2003

Zdeněk R. NEŠPOR, Historická antropologie? Metodické problémy a paradoxy na pomezí dějepisectví, sociologie a sociální antropologie, Kuděj 2004, č. 1, s. 61-81

Martin NODL, Mikrohistorie a historická antropologie, Dějiny - teorie - kritika 1, 2004, č. 2, s. 237-252

Alena ODEHNALOVÁ, Vybrané kapitoly z dějin kultury, Brno 1997

Otakar ODLOŽILÍK, Jednota bratrská a reformovaní francouzského jazyka, Philadelphia 1964

Otakar ODLOŽILÍK, Karel st. ze Žerotína, Praha 1936

Jaroslav PÁNEK, Čeští cestovatelé v renesanční Evropě (Cestování jako činitel kulturní a politické integrace), ČČH 88, 1990, s. 661-682

Jaroslav PÁNEK, Olomoucký biskup Stanislav Pavlovský a česká šlechta, in: Okresní archiv v Olomouci, 1989, s. 35-58

Jaroslav PÁNEK, Poslední Rožmberkové. Velmoži české renesance, Praha 1989

Jaroslav PÁNEK, Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552, 2. vyd. Praha 2003

Jiří PEŠEK, Kulturní dějiny raného novověku: koncept k zamyšlení, in: Jaroslav Pánek (ed.), Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi, Praha 2004, s. 145-157

Jiří PEŠEK, Měšťanská vzdělanost a kultura v předbělohorských Čechách 1547-1620 (Všední dny kulturního

života), Praha 1993

Jiří PEŠEK - David ŠAMAN, Studenti z Čech na zahraničních universitách v předbělohorském čtvrtstoletí, Ústecký sborník historický 1983, s. 173-218

Josef PETRÁŇ, Úvahy o historii kultury a jejích metodách, in: Josef Petráň (ed.), Dějiny hmotné kultury I/1, Praha 1985, s. 16-107

Josef PETRÁŇ a kol., Dějiny hmotné kultury II/1, Praha 1995

Josef PETRÁŇ a kol., Dějiny hmotné kultury II/2, Praha 1997

Tomáš RATAJ, Mezi Zíbrtem a Geertzem. Úvaha o předmětu kulturních dějin, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny 7, 2005, č. 1-2, s. 142-158

Marie RYANTOVÁ, Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku,

České Budějovice 2007

Winfried SCHULZE (ed.), Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Mikro-Historie. Eine Diskussion, Göttingen 1994

Michal SVATOŠ, Studenti z českých zemí na universitě v Perugii (1579-1727), Zprávy Archivu UK 2, 1977, s. 89- 105

Michal SVATOŠ, Studenti z českých zemí na universitě v Sieně (1573-1738), Zprávy Archivu UK 4, 1982, s. 29-63

Josef Vítězslav ŠIMÁK, Studenti z Čech, Moravy a Slezska na německých universitách v XV.-XVIII. st., ČČM 79, 1905, s. 290-297, 419-424, 80, 1906, s. 118-123, 300

Study programmes